Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marie Lood; Elisabeth Nilsson , pp. 66. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Marie Lood, Elisabeth Nilsson
malw02@student.bth.se, frv01eni@student.bth.se
Titel / Title: Ledarens betydelse för företagskulturen då företaget expanderar till nya marknader
Översatt titel / Translated title: The leader's importance of company culture when the company expands to new markets
Abstrakt Abstract:

Titel: Ledarens betydelse för företagskulturen då företaget expanderar till nya marknader

Författare: Marie Lood och Elisabeth Nilsson

Handledare: Göran Alsén och Camilla Wernersson

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om chefer verkligen har så stor betydelse som den allmänna uppfattningen tillskriver dem, och vi gör undersökningen med särskilt hänseende till bibehållandet av företagskulturen då ett företag expanderar till nya marknader. Vi tar reda på och klargör chefens betydelse för bibehållandet av företagskulturen vid företagsexpansion.

Metod: För att studera förhållandet mellan chef och företagskultur intervjuade vi fem chefer i personliga intervjuer respektive per telefon, om deras erfarenheter vid företagsexpansioner. Genom att göra det lade vi den empiriska grunden för den analys vi därefter genomförde via kultur- och ledarskapsteorier vi fann i litteraturstudien.

Slutsatser: Vår slutsats är att ledaren som levt och verkat i företagskulturen har stor betydelse för företagskulturbevarande vid företagsexpansioner, då denne vet vad företaget vill förmedla till de nyanställda. Ledaren har i sin position inflytande att påverka de anställda i exempelvis interaktioner och värderingsbildande.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: Ledarskap, kultur, kulturbevarande, expansion

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Alsén, Camilla Wernersson
goran.alsen@bth.se; camilla.wernersson@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Alfa Laval, Tarkett, Telia, Radius, Kinnarps

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ledarens-betydelse-for-foretagskulturen.pdf (470 kB, öppnas i nytt fönster)