Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annica Andersson; Monica Olsson , pp. 24. Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics, 2002.

The work

Författare / Author: Annica Andersson, Monica Olsson
annicamarie@hotmail.com, kenneth.olsson@mail.bip.net
Titel / Title: Etik och ansvar. Sjuksköterskans upplevelse av inre etiskt ansvar i omvårdnaden.
Översatt titel / Translated title: Ethics and responsibility. A nurse´s experience of inner ethical responsibility within caring.
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie var att ta reda på vad sjuksköterskan upplever som sitt inre etiska ansvar samt lyfta fram och reflektera över den etiska dimensionen i omvårdnaden. Studien är empirisk och grundar sig på en kvalitativ metod med innehållsanalys. Data har samlats in från fyra intervjuade verksamma allmänsjuksköterskor. Forskningen anknyter till Katie Erikssons omvårdnadsteori samt till Iréne von Post. Etiken hos de intervjuade sjuksköterskorna förknippades till stor del utifrån ett medicinskt perspektiv. Resultatet pekade dock på att sjuksköterskan till viss del handlar utifrån sitt inre etiska ansvar i den dagliga omvårdnaden såsom den teoretiska ansatsen beskriver. Ett reflekterande förhållningssätt medvetandegör den etiska dimensionen i omvårdnaden. Ansvar i omvårdnaden ansågs vara att tillgodose varje patients individuella behov. Emellertid påvisade resultatet vissa hinder och förutsättningar för en god omvårdnad. Mod framkom som en betydande egenskap hos sjuksköterskan eftersom det upplevdes ett behov av att försvara sitt ansvarsområde-omvårdnaden.

ABSTRACT

The aim of this subject is to find out how the nurse meets with her inner ethical responsibilities and to bring forward and consider the ethical dimension of caring. The study is empirical and has its base in a qualitative method with an analysis of content. Data has been gathered from four practising hospital nurses. The research connects on to Katie Eriksson?s theory of caring and to Iréne von Post. The ethics of the nurses interviewed is to a large content seen from a medical point of view. Yet, the result points to the fact that the nurse partly acts from her inner ethical responsibility in daily care, as the theoretical suggestion describes. A reflective attitude raises the level of consciousness of the ethical dimension in health care. It is considered that the responsibility of nursing is to be able to meet the need in every single patient. However, the result showed some hinders and necessary qualities for good health care. Courage is one important trait among nurses, as they feel a need to be able to stand up for their field of responsibility, namely caring.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: omvårdnad, etik, ansvar, kvalitativ metod

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Maria Arman
m.arman@bth.se
Examinator / Examiner: Liisa Palo-Bengtsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics
Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ihn/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete.pdf (285 kB, öppnas i nytt fönster)