Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Simon Gustafsson; Nicholas Jansson Gustafsson, Simon & Jansson, Nicholas, Hyperkonkurrens - En studie i tillverkningsindustrin, pp. 67. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Simon Gustafsson, Nicholas Jansson
sigu01@student.bth.se, nija04@student.bth.se
Titel / Title: Hyperkonkurrens - En studie i tillverkningsindustrin
Översatt titel / Translated title: Hypercompetition - A study in the manufacturing industry
Abstrakt Abstract:

Problemställning: Enligt D'Aveni befinner sig 80 % av branscherna inom USA:s tillverkningsindustri i hyperkonkurrens. Vi ser ingen tendens att hyperkonkurrensens drivkrafter skulle ha mattas av sedan D'Aveni myntade begreppet hyperkonkurrens 1994. Detta till trots finner vi lite forskning inom området i Sverige. Därför vill vi ta reda på om hyperkonkurrensen kan ses i Sverige och hur företagen som är utsatta för den agerar ur ett strategiskt perspektiv.

Syfte: Vi vill undersöka hur företag som befinner sig i hyperkonkurrens agerar ur ett strategiskt perspektiv, och söka förklaringar till deras agerande.

Metod: Vi har studerat tre olika teorier för konkurrens, monopolistisk-, resursbaserad- och hyperkonkurrens och olika syn på strategier som används inom nämnda konkurrenssituationer. Den empiriska undersökningen har bestått av tre intervjuer med personal på Wilden, Cascades Djupafors och Tarkett. Därefter har vi analyserat vår empiri med hjälp av teorin för att dra slutsatser om företagens agerande.

Slutsats: Utifrån våra kontroller kunde vi göra bedömningen att hyperkonkurrens verkligen existerar i Sverige. Vi fann att företagen använde sig av några, men inte alla sju essen som D’Aveni rekommenderar att företag ii hyperkonkurrerande miljö skall använda sig av. Undersökningen gav inget stöd för att något av företagen använde sig av det sjätte esset, signalering av strategisk avsikt. Undersökningen visar också att företag arbetar med långsiktig strategisk planering, vilket av undersökningsresultatet att döma verkar viktigt, trots att D’Aveni menar att det är meningslöst.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Hyperkonkurrens, konkurrens, strategi, D’Aveni

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 08/24/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Alsén, Henrick Gyllberg
gal@bth.se, hgy@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Cascades Djupafors, Tarkett, Wilden

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: hyperkonkurrensitillverkningsindustri.pdf (408 kB, öppnas i nytt fönster)