Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Liv Hansson; Pernilla Olsson , pp. 34. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Liv Hansson, Pernilla Olsson
Titel / Title: Livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Antalet personer med diagnosen diabetes typ 2 ökar över hela världen. Utförandet av livsstilsförändringar kan vara nödvändigt eftersom långvarig hyperglykemi ökar risken för komplikationer. Trots mottagen information om vikten av livsstilsförändringar genomförs inte de förändringar som kan behövas, på grund av att personer med diabetes typ 2 kan uppleva hinder som försvårar genomförandet av livsstilsförändringar.
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av hinder för att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats har genomförts. Nio artiklar genomgick en kvalitetsgranskning. En artikel valdes bort på grund av låg kvalité och åtta artiklar analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys.
Resultat: Ur innehållsanalysen av artiklarna framkom sex kategorier. När livsstilsförändringar skulle genomföras upplevdes hinder som berodde på otillräcklig information från hälso- och sjukvårdspersonal, bristande stöd från omgivningen samt brist på tid på grund av familj och arbete. Upplevelser av hinder kunde även bero på bristande motivation, brist på märkbar förändring samt utsatthet vid fysisk aktivitet.
Slutsats: Vidare forskning genom till exempel empiriska studier behövs om hur personer med diabetes typ 2 upplever hinder vid livsstilsförändringar och hur det kan hanteras för att minska risken för komplikationer.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes, typ 2, upplevelser, hinder, livsstilsförändringar

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zrr49
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/05/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hanssonl.pdf (902 kB, öppnas i nytt fönster)