Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Nike Henricsson , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Nike Henricsson
nike_he@hotmail.com
Titel / Title: Framgångsfaktorer i chefers ledarskap som skapar delaktiga medarbetare
Abstrakt Abstract:

Delaktighet och inflytande i arbetslivet är en central bestämningsfaktor för anställdas hälsa. För att medarbetare ska kunna bli delaktiga och påverka på arbetsplatsen identifierades chefers ledarskap som en nyckelfaktor för att det ska bli möjligt. Genom att chefer delegerade uppgifter och beslut till medarbetarna samt förde en ständig dialog, främjades medarbetarnas delaktighet. Syftet med studien var att undersöka chefernas uppfattning om sitt ledarskap som gjort att de uppnått hög delaktighet bland sina medarbetare. Som metod användes en empirisk design med kvalitativ ansats och telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. Resultatet visade att cheferna gav sina medarbetare möjlighet till delaktighet, skapade en känsla av meningsfullhet och tillit. Cheferna kommunicerade även regelbundet, var engagerade samt bidrog till lagarbete när de utövade sitt ledarskap. Enligt cheferna hade dessa delar bidragit till att medarbetarna blivit delaktiga.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Ledarskap, delaktighet, medarbetare, chef, engagemang, välmående

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vfuj7
Program:/ Programme Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jessica Berner
jessica.berner@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Anderberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Tel: 076-3911339

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012henricsson.pdf (507 kB, öppnas i nytt fönster)