Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Roger Andersson; Torbjörn Sjölander BEE 98-09, pp. 69. Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing, 1998.

The work

Författare / Author: Roger Andersson, Torbjörn Sjölander
David.Boulliant@itm.hk-r.se
Titel / Title: Forming a common addressing algorithm for digital CAS register signalling
Översatt titel / Translated title: Utforma en gemensam adresserings algoritm för digital CAS register signallering
Abstrakt Abstract:

The purpose of this thesis work was to examine the possibility to implement a common addressing algorithm in the digital CAS trunk line programs used at the call setup in an originating exchange. The algorithm formed is described in an SDL-flow and in PLEX-M software code.
As result of the thesis work, the addressing parts in some of the trunk line programs was replaced by the designed common algorithm and successfully verified in target machine in MD-laboratory. The amount of code was reduced in all of the tested trunk line programs.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syftet med detta examensarbetet var att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam adresseringsalgoritm för de digitala CAS trunkprogrammen som används vid uppkoppling av utgående samtal i en växel. Adresseringsalgoritmen är beskriven med SDL-flödesschema och i programspråket PLEX-M.
Resultatet av examensarbetet blev att adresseringsbiten i några av trunkprogrammen ersattes med den gemensamma algoritmen och framgångsrikt verifierades i MD-labbet. Mängden kod minskade i alla de trunkprogram som testades.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: common, addressing, algorithm, CAS, register, signalling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Telekommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jörgen Svensson
Jörgen.R.Svensson@epk.ericsson.se
Examinator / Examiner: David Boulliant
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing
Inst för telekommunikation och signalbehandling S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.bth.se/its
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson Software Technology AB
Anmärkningar / Comments:

Roger Andersson
Ericsson Software Technology AB
KA/EPK/MK
0455-395473
Roger.Andersson@epk.ericsson.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: attti5iy (678 kB, öppnas i nytt fönster)
attty635 (1325 kB, öppnas i nytt fönster)