Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrica Bladh; Mitya D'Alesio 2004:01, pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Ulrica Bladh, Mitya D'Alesio
Titel / Title: Humor och skratt i omvårdnad - en del av hälsoprocessen
Översatt titel / Translated title: Humour and laughter in caring - a part of the health process
Abstrakt Abstract:

Humor och skratt genomsyrar livet i sin helhet det är ett sätt för människor att vara tillsammans och förhålla sig till varandra. Med hjälp av humor kan vårdgivaren och patienten minska klyftan mellan dem, den kan även bidra till att patienten känner ett förtroende för vårdpersonalen. Humor är också ett hjälpmedel för vårdpersonal att kunna ventilera den stressiga arbetssituation som råder. Syftet med studien är att belysa vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser av humor och skratt i omvårdnadsmöten. Undersökningen genomfördes med hjälp av bandade intervjuer i vilka fyra olika sjuksköterskor och en undersköterska berättade om sina upplevelser och erfarenheter av humor och skratt i möten med patienter. Metoden i sin helhet var kvalitativ med en hermaneutisk ansats och bearbetning och analys av data genomfördes som en latent innehållsanalys. Resultatet redovisades i följande tre teman: det gäller att "fånga" humorn, humor är att dela med andra och humor är helande. I sin helhet visade studien på att vårdpersonalen har erfarenheter av och upplever att humor och skratt har en central plats i det dagliga vårdarbetet. Det mest framträdande i studien var att humor och skratt sågs som nödvändiga och betydelsefulla delar i kommunikationen mellan vårdare och patienter och uppfattades som grunder till upplevelser av gemenskap, samhörighet, förståelse och välbefinnande.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: humor, skämt, skratt, omvårdnad, immunsystem, endorfiner

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sten Isovaara
sten.isovaara@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: humor och skratt.pdf (1841 kB, öppnas i nytt fönster)