Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

David Johansson; Daniel Lehtovirta MSE-2002:29, pp. 12. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: David Johansson, Daniel Lehtovirta
pt98djo@student.bth.se, pt97dle@student.bth.se
Titel / Title: PERFORMANCE-ORIENTED VS. MAINTAINABILITY-ORIENTED IMPLEMENTATION: A CASE STUDY OF THE REACTIVE PLANNER OF TEAM SWEDEN.
Översatt titel / Translated title: PRESTANDA-ORIENTERAD MOT UNDERHÅLLBARHETS-ORIENTERAD IMPLEMENTATION: EN FALLSTUDIE AV TEAM SWEDENS REACTIVE PLANNER
Abstrakt Abstract:

Our work is a case study for Team Sweden, which is a national effort to produce a team of soccer playing robots.
We took the present structure of the Reactive Planner, which is the game-planning module of the system, and made two new parallel versions of the Reactive Planner. One where we tried to optimize for CPU and memory usage called the performance-oriented implementation. We also made one implementation where we tried to optimize for maintainability called the maintainability-oriented implementation.
To evaluate the implementations we ran a series of CPU and memory usage tests to assess the performance. We also estimated the maintainability of both implementations. The test results where later used to decide which implementation we should recommend to Team Sweden.
The results showed that the difference in maintainability did outweigh the difference in performance. The conclusion is that the maintainability-oriented implementation is in this case the preferred

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vårt arbete består av en fallstudie för Team Sweden som är ett nationellt samarbete för att skapa ett lag med fotbollsspelande robotar.
Vi använde oss av den nuvarande strukturen av Reactive Planner, vilket är en spelplanerings modul för systemet, och tillverkade två parallella versioner. En som vi försökte optimera prestanda i, kallad prestandaorienterad implementation. Samt en som vi försökte optimera underhållbarheten i, kallad underhållbarhetsorienterad implementation.
För att evaluera implementationerna så gjorde vi en serie CPU och minnestester för att evaluera prestanda. Vi estimerade även underhållbarheten för de båda implementationerna. Testresultaten användes sen för att göra en bedömning om vilken av implementationerna som var mest fördelaktig för Team Sweden. Testresultaten visade att skillnaden i underhållbarhet övervägde skillnaden i prestanda. Slutsatsen är i det här fallet att den underhållbarhetsorienterade implementationen versionen är att föredra.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Performance, Maintainability Effort, Team Sweden, RoboCup.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Johansson
stefan.johansson@bth.se
Examinator / Examiner: Stefan Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: master thesis.pdf (631 kB, öppnas i nytt fönster)