Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Holm; Camilla Bengtsson , pp. 64. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Anders Holm, Camilla Bengtsson
Titel / Title: Arbetsmotivationens komplexitet – En studie kring hur belöningar samt arbetsuppgiftens och arbetsplatsens egenskaper påverkar motivation
Översatt titel / Translated title: The complexity of work motivation - a study of how rewards as well as work task and job characteristics affect motivation
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet är att inom en given grupp individer undersöka hur olika former av belöningar och arbetsplatsrelaterade faktorer upplevs som motiverande på en arbetsplats. Studien kommer att genomföras inom ett tillverkande industriföretag som tillämpar ett osedvanligt omfattande belöningssystem, vilket möjliggör att inom en och samma population studera hur ett flertal former av belöningar samt arbetsplatsrelaterade faktorer upplevs som motiverande. Med dessa förutsättningar till stöd för vårt syfte vill vi dels komplettera tidigare kunskaper kring motivation inom organisationer och hur effektiva belöningssystem bör utformas, men även bidra med ny kunskap kring hur upplevelsen av studerade belöningar samt arbetsplatsrelaterade faktorer förhåller sig till varandra.

Metod: Denna studie bygger på en enkätundersökning genomförd bland samtliga 158 anställda inom ett företag med ett omfattande belöningssystem i södra Sverige. En intervju med koncernens vice VD och HR-chef har genomförts för att få en förståelse kring det aktuella belöningssystemet och eventuellt finna förklaringar eller delförklaringar till enkätundersökningens resultat.

Slutsatser: Studien visar att uppfattningen av olika former av belöningar som motiverande är individuellt betingat, med undantag för vissa spårbundenheter beroende på kön och utbildningsnivå. Vi frångår därmed den klassiska dikotomin inre och yttre motivation, vilket tillsammans med ett indikerat kumulativt värde av belöningar förespråkar kombinatorisk utformning med flera olika former av belöningar i ett belöningssystem.
Större konsensus råder kring faktorer relaterade till arbetsplatsens och arbetsuppgiftens egenskaper som motiverande eller nödvändiga för att kunna känna motivation än belöningar i sig. Vi menar därför att belöningar kan fylla en viss funktion för att motivera personal, men att förståelse för enskilda anställdas behov är kritiskt då deras helhetsupplevelse av arbetsplatsen ligger till grund för arbetsmotivation.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Arbetsmotivation, belöningssystem, belöningar

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8yqne3
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 10/03/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell, Björn Ljunggren
Examinator / Examiner: Britt Aronsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012bengtsson.pdf (714 kB, öppnas i nytt fönster)