Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carolina Bengtsson; Sara Forss , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Carolina Bengtsson, Sara Forss
Titel / Title: Den palliativa vården i hemmet ur patientens och närståendes perspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: De senaste åren har palliativ vård i hemmen blivit mer vanlig, viljan att få stanna hemma den sista tiden kan bli lättare om tillgång till sjukhusvård finns tillgänglig vid försämring. Den fysiska, sociala och psykiska miljön påverkar individen på olika sätt. Detta nämner Nightingale och Roy i sina teorier och detta har författarna valt att knyta an till i studien. Syfte: Belysa den palliativa vården i hemmet ur patientens och närståendes perspektiv. Metod: Studien var en litteraturstudie. De artiklar som analyserades var åtta till antalet och kvalitativa. Analysen av dessa artiklar skedde genom Burnads innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar olika anledningar till varför patienterna ville vara hemma och vikten av familjens stöd. Studien tar också upp känslor hos patienter och anhöriga såsom behov av säkerhet och trygghet. Slutsats: Vid palliativ vård i hemmet är det viktigt att både patienters och anhörigas känslor respekteras och att de får stöd vid sina beslut.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: palliativ vård, hemmet, patienter, anhöriga, vårdteam

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 5_den_palliativa_varden_i_hem_ht05.pdf (2670 kB, öppnas i nytt fönster)