Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Kjellander; Jenny Kjellander. , pp. 34. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Anna Kjellander, Jenny Kjellander.
annavictory@hotmail.com/jennykjellander@hotmail.com
Titel / Title: Intranät - en kunskapskälla i arbetet?
Översatt titel / Translated title: Intranet – A Source of Knowledge in Work Processes?
Abstrakt Abstract:

The ambition with this study is to look into and create an understanding for how an intranet can work as a support system in work processes in capacity as a source of knowledge. We want to enhance the understanding for which kind of knowledge that can be coded in and transmitted by an intranet, and which that is lost in this process. We also want to clarify what it takes to get this knowledge, in collaboration with the intranet, to support the work in an organization.

It is a qualitative case study at a Swedish bank. It consisted of semi standardized, half structured interviews with five people in one of the bank’s local offices. We have an ideographic basic view on our case study, which means that we are interested in the specific case and do not see it as a way of contributing to general laws. The knowledge we do contribute with though, can create an understanding for how intranet supports work processes in capacity as a source of knowledge in organizations with systems similar to that of our case.

Our results were that to be able to acquire knowledge to be used when solving complex problems at work trough the intranet employees also need to be able to assimilate it. The assimilation has to do with the structure of the intranet, whether it is user-friendly or not, the structure of the information presented there, its relevance and up-to-dateness, and the information supply. Our overall conclusion is that the intranet at the company we studied is mostly used to acquire knowledge that is used when solving routine tasks since the user-friendliness is very insufficient and the information supply is redundant. Such information often has a simple structure, examples are current interest rates and exchange rates, and does not demand a lot of the structure of the intranet.


Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Ambitionen med studien är att undersöka och skapa förståelse för hur ett intranät, i en roll som kunskapskälla, kan fungera som stöd i arbetet. Vi vill fördjupa förståelsen för vilken kunskap som kan kodas i och överföras via ett intranät, och vilken som går förlorad vid denna process. Vidare vill vi ta reda på vad som krävs för att denna kunskap, i samverkan med intranätet, ska stödja arbetet i en organisation.

Studien är en kvalitativ fallstudie på en svensk bank. Den genomfördes i form av semistandardiserade och halvstrukturerade intervjuer med fem personer på ett av bankens lokalkontor. Vi har en ideografisk grundsyn på vår fallstudie, vilket innebär att vi är intresserade av fallet i sig och inte ser det som ett sätt att bidra till allmänna lagar. Den kunskap vi ändå bidrar med kan skapa förståelse för hur intranät fungerar som stöd i arbetet i egenskap av kunskapskälla i företag med system liknande det fallföretaget har.

Vi kom fram till att för att medarbetarna ska kunna förvärva kunskap som kan användas för att lösa komplexa problem i arbetet via intranätet krävs att de kan tillägna sig den. Tillägnandet har att göra med intranätets struktur och användarvänlighet, den där presenterade informationens struktur, relevans och aktualitet samt tillgången på information. Vår övergripande slutsats är att intranätet på vårt fallföretag främst används för att förvärva kunskap som är till nytta vid lösandet av rutinuppgifter eftersom användarvänligheten är mycket bristfällig och informationstillgången är överflödig. Sådan information är ofta enkel i sin struktur, t ex aktuella ränteuppgifter eller valutakurser, och ställer därmed inte så höga krav på intranätets struktur.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: kunskap, kunskapsöverföring, informationssystem

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Hemming
marie.hemming@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Hemming/Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Jenny Kjellander 0709-725217/Anna Kjellander 0733-965106

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete - klart.pdf (205 kB, öppnas i nytt fönster)