Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Åsa Appelqvist; Patrik Karlsson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Åsa Appelqvist, Patrik Karlsson
Titel / Title: Närståendes behov av stöd - en litteraturstudie om stöd vid bröstcancer -
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bröstcancer är en sjukdom som drabbar de närstående nästan lika mycket som den kvinnan som har blivit drabbad. Stöd till närstående borde utgöra en väsentlig del av den vård som patienten får. Syfte: Att belysa det stöd sjuksköterskan kan bistå närstående med vid diagnostiserad bröstcancer. Metod: Studien är en litteraturstudie och inkluderade tio vetenskapliga artiklar som analyserades och utformades till studiens resultat. Resultat: Det framkom att behovet av informativt och emotionellt stöd kunde kopplas till närståendes ålder, kön och den genetiska risken att drabbas av bröstcancer. Vuxna behövde mer informativt stöd medan barn och skolbarn behövde mer av det emotionella stödet. Slutsats: För att undersöka hur sjuksköterskans stödåtgärder kan utvecklas skulle det vara intressant att göra en interventionsstudie.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Närstående, stöd, familj, bröstcancer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/05/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_åsaa_patrikk.pdf (2550 kB, öppnas i nytt fönster)