Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Hallberg , pp. 91. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Jonas Hallberg
Titel / Title: Utvidgning av Kalmar centrum - via stadens strategiska stråk
Abstrakt Abstract:

Kalmar är i dagsläget i en kraftig expansionsfas. En satsning med ett stort internationellt mässcentrum och hundratals bostäder i norra Kalmar innebär att staden sätts på kartan på ett nytt sätt, inte bara som den historiska staden.

För att centrala Kalmar ska kunna behålla sin särställning som stadens kommersiella centrum krävs det att även det utvecklas. Det är dock inte helt okomplicerat. Kvarnholmen har en begränsad yta och stora delar av den består av värdefull bebyggelse. Med detta som bakgrund har det förts tankar på att utvidga centrum utanför Kvarnholmen och till stadsdelen Malmen. För att lyckas göra detta är det viktigt att stråken mellan Malmen och Kvarnholmen fungerar. Om det ska gå att ta steget över kanalen så krävs det att det tas ett övergripande strategiskt grepp på området och dess struktur.

För att studera Kalmars fysiska struktur har jag gjort en Space Syntaxanalys. Space Syntax är ett antal analytiska metoder för rumsanalys där man istället för att beskriva byggnadsstrukturen i termer som distans eller geometriska former beskriver de olika rummens inbördes ordning. Detta kallas för rumslig konfiguration och är enligt metoden det som avgör vart i en stad det skapas stadsliv. För att komplettera analysen har även de faktiska gångtrafikantflödena studerats. Jag har även velat skapa en än djupare förståelse för hur de olika stadsrummen används och har därför studerat vilka stråk som har entréer och på vilka det bedrivs handel.

Resultatet av analysen gjorde att jag identifierade ett flertal platser eller stråk inom analysområdet som inte används eller som används på fel sätt. Dessa ligger, tillsammans med min övergripande analys av analysområdet, till grund för det förändringsförslag som jag ger. Förändringsförslaget består av tre delar, en strukturkarta med föreslagna förändringar i centrala Kalmar, en beskrivning hur förändringarna påverkar de åtta områden som tidigare identifierats som styrkor eller svagheter samt en fördjupning på ett av områdena.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning

Nyckelord / Keywords: Space syntax, centrumutvidgning, stråk, Kalmar

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/25/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00