Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Charlotte Lundberg , pp. 71. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Charlotte Lundberg
Titel / Title: Vårgårda är på G - Med fokus på återupprättandet av stationssamhället.
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet handlar om utveckling av de centrala delarna samt stationsområdet i Vårgårda tätort, Vårgårda kommun. Syftet med arbetet har varit att förtäta med ny bebyggelse i de centrala delarna av tätorten samt att effektivisera ytan och området vid stationen. Arbetet är tänkt att kunna användas som ett idéunderlag av kommunen för deras framtida utveckling av tätorten. Litteraturstudier har gjorts kring ämnet stationssamhällen och en inventering av planområdet har gjorts. Som analysmetoder har jag använt mig av Kevin Lynch, SWOT-analys, en enkel bebyggelseinventering för att skapa riktlinjer för ny bebyggelse samt även besök på orterna Herrljunga och Uddevalla, där jag studerat lösningar på stationsområdena för att se hur dessa orter löst problemen med de nya funktioner som måste irnymmas på ett äldre stationsområde. Utifrån den teoretiska inläsningen, inventering, analys och ortbesök har jag sedan utvecklat ett förslag för de centrala delarna av tätorten. Förslaget grundar sig på återupprättandet av Vårgårda som stationssamhälle, att gå tillbaka till sina rötter för att återbilda den naturliga mötes- och samlingsplats som stationsområdet med sitt stationshus en gång i tiden var. Förslaget visar på lösningar för att bryta den barriär som järnvägen blivit i dagens samhälle, samt lösningar på två av centrums högt trafikerade huvudgator som går genom planområdet. För att få en bättre centrumkänsla med stadskaraktär har jag föreslagit en förtätning med ny bebyggelse på ytor som idag består av öde tomter och eller ytparkeringar, med nya lösningar för parkeringssituationen. Nya bostäder i centrum ger underlag för ortens service att utvecklas, vilket i sin tur kan tillföra ett större folkliv i de centrala delarna.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Vårgårda, stationssamhälle, stationsområde, förtätning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/03/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Katinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00