Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helene Persson; Gesa Hildebrand , pp. 150. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Helene Persson, Gesa Hildebrand
helene_persson80@hotmail.com, gesa.hildebrand@hotmail.com
Titel / Title: Tätortsnära hästhållning - exempel Västra Kärrstorp och Norrskog
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet syftar till att ge förslag till områden med tätortsnära hästhållning i Västra Kärrstorp samt i Norrskog i Svedala kommun. Vi har valt att fokusera på problematiken kring vilka faktorer som påverkar vid utbyggnaden av tätortsnära hästhållning. Vad händer när tätorterna byggs ut och genom dessa närmar sig befintliga hästgårdar, eller om nya hästgårdar vill etablera sig nära befintlig bebyggelse? Funktioner såsom bostäder, verksamheter och rekreationsområden måste samsas och samtidigt måste hänsyn tas till allergier och andra störningar. Vi har även studerat hur hästnäringen påverkar samhället, både genom de problem som uppstår, till exempel buller och allergier, samt de ekonomiska möjligheter som uppstår genom ridsporten och alla binäringar kring denna. Problematiken med hästar och tätorter är en aktuell planeringsfråga i hela Sverige och man bör genom en tydlig översiktlig planering klargöra lämplig placering av hästverksamheter i kommunerna. Genom en zonindelning delas kommunen upp i tre zoner; tätbebyggt område, restriktionsområde och glesbebyggt område. Ett försök till att uppnå balans mellan intresset för hästnära boende och allergifritt boende kan på detta sätt åstadkommas. Vad säger egentligen lagen om hästhållning och hur kan näringen regleras? Finns det lagar eller bara riktlinjer och vad grundas dessa på? Efter att ha undersökt vilka riktlinjer och lagar som berör hästhållning kunde vi konstatera att för att möjliggöra en säker miljö behövs mer forskning. Tillämpning av till exempel Plan- och Bygglagen och Miljöbalken ger kommunen möjlighet att reglera hästhållningen. Därmed kan kommunen exempelvis bestämma att hästhållning inte får förekomma inom detaljplanelagt område och på detta sätt skapa möjligheter för framtida utveckling av hästverksamheter utan att hindra den framtida tillväxten av tätorterna. Förutom befintliga lagar har även Boverket och Länsstyrelsen i Skåne tagit fram riktlinjer. Länsstyrelsen i Skånes riktlinjer sneglar lite på det danska systemet och därför har vi har undersökt hur Danmark hanterar problemet med hästar. För att se hur tillämpningen av dessa lagar och riktlinjer ter sig i verkligheten har vi även granskat konflikter inom ämnet som lett till rättsfall i Sverige. Genom att använda oss av ovanstående information har vi tagit fram planförslag för utbyggnaden av två individuella områden. Planförslagen innebär i korthet;
• Västra Kärrstorp utökas med ett 40-tal nya bostäder och möjligheten att hålla 48 hästar.
• I Norrskog planeras ett 50-tal nya bostäder in och möjligheten ges att hålla 70 hästar.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: tätortsnära hästhållning, allergi, hästar, kategoriboende, svedala, riktlinjer, skyddsavstånd, västra kärrstorp, norrskog

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/09/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
gny@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00