Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Hultberg; Karna Klarenius; Per Liljekvist , pp. 58. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Jenny Hultberg, Karna Klarenius, Per Liljekvist
jehu01@student.bth.se
Titel / Title: Arbetstidsförkortning - för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.
Översatt titel / Translated title: Shortened working hours - for increased work satisfaction and better relations.
Abstrakt Abstract:

Bakgrund:
Redan på 1700-talet diskuterade Owen att det inte var bra att ha barn som arbetade långa arbetspass i treskift. Detta synsätt införde han på sin fabrik, vilket han fick mycket kritik för. Först 1962 väcktes tanken på 6-timmars arbetsdag i Sverige. Sedan dess har flera försök genomförts bl.a. hos Helsingborgs stads äldreomsorg, äldreomsorgen i Höganäs kommun samt Toyota Center i Mölndal.

Problem:
Dagens företag är relativt fokuserade på traditionella mått som t.ex. lönsamhet och produktivitet, även när det gäller arbetstidsförkortning. Däremot finns det inte mycket uppföljning kring s.k. inre värden som arbetstillfredsställelse och relationer. Vi har heller inte påträffat någon oberoende granskning som behandlar resultatet av en arbetstidsförkortning och hur det har påverkat arbetstillfredsställelse och relationer i en organisation.

Syfte:
Genom att studera de psykologiska förutsättningarna; arbetsmiljön och motivationen samt de sociologiska förutsättningarna; ledarskap, grupper och konflikter i två företag, ämnar vi att se om det skett någon förändring i de inre värdena arbetstillfredsställelse och relationer genom arbetstidsförkortningen.

Metod:
Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där semistandardiserade telefonintervjuer utgör empirin. Intervjuerna har genomförts på företagen AWJ-Tryck AB och Stora Enso Kvarnsveden AB. Vi har valt att studera de inre värdena utifrån de anställda, men för att få en bra syn över hur förändringen har påverkat de anställda har vi valt att även intervjua mellanchefer samt personer ur ledningen.

Slutsatser:
De anställda upplever att de med arbetstidsförkortningen är mer motiverade vilket även lett till ökad arbetstillfredsställelse. Dessutom fungerar det sociala i arbetsmiljön bättre idag. När dessa faktorer fungerar i företaget känner sig de anställda mer motiverade, vilket gör att de presterar bättre. Svaret på vår forskningsfråga blir därmed att de anställdas inre värden; arbetstillfredsställelse och relationer, visar på positiva resultat i samband med en arbetstidsförkortning.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Background:
Already in the 16th century Owen discussed that it was not a good idea to have children working long working hours in three shifts. This approach was introduced at his factory, but was also given a lot of criticism. First in 1962 the idea of 6-hours working day was awakened in Sweden. Since then there has been a number of attempts, among them at the city of Helsingborg´s and Höganäs´ elder care as well at Toyota Center in Mölndal.

Problem:
Today’s companies are focused on traditional measurements, for example profitability and productivity, even when it comes to shorter working hours. On the other hand, there is not much investigated regarding the so called inner values, such as work satisfaction and relations. We have not found any study that deals with the result of shortened working hours and how it has effected work satisfaction and relation in an organization.

Purpose:
By studying the psychological abilities; work environment and motivation as well as the sociological abilities; leadership, group and conflict in two companies, we intended to see if there had been any changes in the inner values; work satisfaction and relations through shortened working hours.

Method:
The study has started out from a qualitative method in which phone interviews have been used for collecting data. The interviews have been carried out at AWJ-Tryck AB and Stora Enso Kvarnsveden AB. We have chosen to study the inner values from the employee’s point of view, but to get a picture of how the change has affected the employees we have chosen to interview supervisors and people from the board as well.

Conclusions:
The employee’s experiences with shorter working hours is that they are more motivated, which also have led to an increased work satisfaction. Besides that the social part of the work environment works better today. When these factors work in a company the employees feel more motivated which makes them perform better. The answer to our research question is that the employee’s inner values; work satisfaction and relations, shows a positive result in collaboration with shorter work hours.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Arbetstidsförkortning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Carina Svensson, Eva Lövstål
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: hultberg,klarenius,liljekvist.pdf (732 kB, öppnas i nytt fönster)