Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristin Bäckström; Ann Johannesson , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Kristin Bäckström, Ann Johannesson
Titel / Title: Upplevelsen av livsvärlden under en förlossningsdepression - en litteraturstudie ur kvinnans perspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bakgrunden bygger på fyra vårdvetenskapliga begrepp; livsvärld, sjukdomslidande, livslidande och subjektiv kropp. I bakgrunden presenteras fakta om sjukdomen förlossningsdepression samt referensramen som bygger på Benner och Wrubels omvårdnadsteori. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att belysa kvinnans upplevelse av sin livsvärld i samband med förlossningsdepression. Metod: Studien grundas på två självbiografiska böcker och är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Analysen genomfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalys som består av fem steg. Resultat: Resultatet baseras på fyra kategorier; upplevelse av förtvivlan, upplevelse av att inte kunna älska sitt barn, upplevelse av utanförskap samt behov av att få veta. Resultatet visar att kvinnor som har diagnostiserats med förlossningsdepression ofta lider av motstridiga känslor som de har svårt att reda ut samt att de är mycket ensamma i sin sjukdom. Diskussion: I diskussionen jämförs de vetenskapliga begrepp som beskrevs i bakgrunden med kvinnors upplevelse av förlossningsdepression. Slutsats: Resultatet leder till slutsatsen att förlossningsdeprimerade kvinnors livsvärld förändras samt att de upplever ett slags utanförskap i sin sjukdom.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Förlossningsdepression, kvinnor, litteraturstudie, livsvärld, självbiografi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/09/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Caroline Waker
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kristinb_annj_2.pdf (279 kB, öppnas i nytt fönster)