Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oscar Andersson; Molina Palm , pp. 35. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Oscar Andersson, Molina Palm
carloscarharley@hotmail.com, molinapalm@hotmail.com
Titel / Title: Evidensbaserad sårläkning: honung eller silver? - En strukturerad litteraturöversikt
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Silver har sedan 70-talet varit det dominerande antibakteriella förbandet vid sårläkning. På senare tid har fokus dock flyttats till honung som antibakteriellt förband, då honungen har silvrets antibakteriella egenskaper, utan att vara toxiskt på huden. Syfte: Söka evidens för honungens sårläkningseffekt jämfört med silverförband, avseende sårläkningstid i dagar, om såren läkt eller inte på utsatt tid och vilket av förbanden som reducerar eventuell bakterieförekomst på kortast tid. Metod: En strukturerad litteraturöversikt utförd på RCT- och CCT-studier med en meta-analys och forest plot. Resultat: Samtliga inkluderade artiklar kom fram till att honung är mer effektivt vid sårläkning jämfört med silver. Honungen visades även ha fler antibakteriella egenskaper än silver. Slutsats: Honung kan möjligtvis vara mer effektivt än silver, dock är forskningsområdet litet och fler studier behövs för att kunna ge ett mer tillförlitligt resultat.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: evidens, sårläkning, honung, silver, antibakteriellt

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8utbcp
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/31/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Terese Ericsson
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012anderssono.pdf (1013 kB, öppnas i nytt fönster)