Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emely Andersson; Helena Någård , pp. 53. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Emely Andersson, Helena Någård
emely_andersson@hotmail.com
Titel / Title: E-learning - en form för kompetensutveckling?
Översatt titel / Translated title: E-learning - a form for competence development?
Abstrakt Abstract:

Titel: E-learning - en form för kompetensutveckling?

Författare: Emely Andersson Helena Någård

Handledare: Anders Nilsson

Institution:Institutionen för Ekonomi och Management
Blekinge Tekniska Högskolan

Kurs: Magisterarbete i företagsekonomi, EFE 610

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga de faktorer som ligger till grund vid valet av e-learning som kompetensutvecklingsform samt vilka olika verktyg av e-learning som finns.

Metod: Insamlingen av data har skett genom både personliga intervjuer och e-mail intervjuer med företag som använder någon form av e-learning i sin verksamhet. Vi har också varit i kontakt med sakkunniga som har erfarenhet av e-learning för att få ett bredare perspektiv på området.

Slutsats: Slutsatsen vi har dragit är att det beror på flera olika faktorer om e-learning passar in i företaget och varje företag måste utvärdera dessa faktorer. Genom att titta på olika företag har vi hittat vissa gemensamma faktorer hos dessa företag. Huvudfaktorerna som har störst betydelse för om e-learning passar in i företaget är personalen, kostnaderna och vilka kunskaper det är som skall förmedlas. Personalen är viktig att ta hänsyn till eftersom det är personalen som ska ta del av kompetensutvecklingen. Kostnader är alltid viktiga för företagen att ta hänsyn till, en bedömning av vad alternativen kostar i jämförelse med e-learning. Vi anser att det inte är all kunskap som går att förmedla via e-learning därför måste denna faktor också beaktas innan beslut fattas. Det finns också ett antal bifaktorer som har en viss betydelse dock inte lika stor som huvudfaktorerna. Bifaktorerna är organisationsstruktur, ledning, teknik, flexibilitet och arbetsmiljö.Abstract

Title: E-learning - a form for competence development?

Authors: Emely Andersson Helena Någård

Tutor: Anders Nilsson

Department: Department of Business and Management
Blekinge Institute of Technology

Course: Master thesis in Business Administration, EFE 610

Purpose: Our purpose with this thesis is to study what factors that are important when the company should decide if they should use e-learning as a form for competence development. Also to see what diffrent kinds of e-learning that can be used.

Approach: We gathered the data we needed through interviews with companies that use some form of e-learning today. To get a vider perspective on the subject we also got in touch with experts who have a lot of experience of education and competence development.

Results: There are several different factors that affects the choice if e-learning should be used for competence development in the company. The main factors are the employees, the costs and the knowledge that is to be spread. The employees are important because it?s them who shall take part of the competence development. Costs are always important for companies and they need to look at the alternatives to e-learning and what diffrent costs there are. We think that not all knowledge can?t be spread trough e-learning, therefor the decisionmakers must consider what kind of knowledge the competence development is about. There are also other facotors that are important but not as important as the main factors. This factors are structure of the organisation, management, technic, flexibility and work environment.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: E-learning, kompetensutveckling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Nilsson
ani@iem.bth.se
Examinator / Examiner: Anders Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: e-learning.pdf (331 kB, öppnas i nytt fönster)