Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Hellström , pp. 22. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Ulrika Hellström
ulhb09@student.bth.se
Titel / Title: Gruppharmoni i samspel eller motstridig kamp? - ett framingexperiment i det socioemotionella spektrat
Översatt titel / Translated title: Groupharmony in interplay or contradictory fight? - a framingexperiment in the socialemotional spectrum
Abstrakt Abstract:

Do there excist any differences in the way students experience teamwork from a socioemotional view? The purpose of this research study was to see if there are some differences between positive and negative framing effects among students who study technology or human science. The result of an experimental framingstudy with analysis of variance two-way ANOVA with a between subject design has been done between positive and negative framing from questionaries from tree different university library. The first maineffect, concerning the framing effect reached significance but the other maineffekt concerning the different university libraries did not. The purpose was to measure the effect of framing positive versus negative in the name of the socioemotional spectrum in the teamwork.
There has been opposition between convergence and divergence in group interaction and a contrast in the group interaction between majority and minority. This present study can´t deliver some clear differences in the result. The main effect of positive framing with the highest score was a randoms sample of university library of human science, next was the library of technology and the last library of social science. The socioemotional experience of teamwork was equal for both human science and technology

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Finns det skillnader i studenters upplevelser kring grupparbeten socioemotionellt? Denna studie undersökte skillnaden mellan positiv och negativ framingeffekt hos studenter inom humaniora och teknologi. Resultatet av en experimentell framingstudie med mellanindividsdesign med variationsanalys uppnådde signifikans beträffande framing. Jämförelse i ANOVA analys gjordes mellan positiv och negativ framing samt enkätsvar från 3 olika universitetsbibliotek. Syftet var att mäta framingeffekten av positiv eller negativ upplevelse kring det socioemotionella i grupparbeten. Tidigare forskning visade på att det fanns motsättningar mellan konvergens och divergens i gruppinteraktion samt kollektivistiskt versus individualistiskt manér. Några sådana kraftigt uttalade resultat i skillnader i medelvärden visade inte denna studie på. Huvudeffekten av positiv framing som hade högst medelvärde var stickprovet vid ett bibliotek för humaniora, därefter biblioteket för teknologi och sist det andra universitetsbiblioteket för humaniora. Den socioemotionella upplevelsen av gruppsituationer hos universitetsstudenter både inom humaniora och teknologi var likartad.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: attitude, groups, social cognition, social influence

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8rfl3r
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 02/13/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hellström.pdf (212 kB, öppnas i nytt fönster)