Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Glenda Marroquin; Michaela Anttila , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Glenda Marroquin, Michaela Anttila
Titel / Title: Personers upplevelser av sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros - en kvalitativ analys av självbiografiska böcker
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som finns över hela världen. Sjukdomen angriper kroppens samtliga muskler och medför att de personer som fått diagnosen kan uppleva ett starkt lidande. Studien utfördes med målet att få en ökad förståelse för hur personer kan uppleva sin sjukdomstid efter att ha fått diagnosen ALS och genom denna förståelse förhoppningsvis kunna ge en bättre och tryggare omvårdnad.
Syftet: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser efter att de fått diagnosen ALS.
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållsanalys av tre självbiografiska böcker.
Resultat: Resultatet är indelat i fem kategorier som speglar upplevelserna i de självbiografiska böckerna som inkluderats i studien. Kategorierna som identifierades var förberedelse, kommunikation, trygghet, maktlöshet och förändring. I studien framkom det hur viktigt det var för personer med sjukdomen ALS att kunna känna trygghet i vardagen och med sina hjälpmedel. Personerna med sjukdomen ALS kunde uppleva att de livsförändringarna som sjukdomen innebar gjorde det viktigt att hela tiden försöka att ligga steget före sin sjukdom.
Slutsats: Studien hoppas kunna bidra till en djupare förståelse för personers upplevelse av sjukdomen ALS och hur deras livssituation successivt förändras. Denna kunskap kan öka möjligheterna för sjuksköterskor att erbjuda en personcentrerad omvårdnad och djupare insikt i denna patientgrupps möjliga upplevelser torde kunna underlätta planeringen av omvårdnaden för personer med sjukdomen ALS.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Amyotrofisk, lateralskleros, upplevelser, lidande, maktlöshet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qal9j
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/07/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Lindvall
agneta.lindvall@bth.se
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011marroquin.pdf (360 kB, öppnas i nytt fönster)