Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Petra Ling; Ann-Christin Pettersson , pp. 35. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Petra Ling, Ann-Christin Pettersson
Titel / Title: Från OMT till UML - ett nödvändigt val?
Översatt titel / Translated title: From OMT to UML - a necessary choice?
Abstrakt Abstract:

Vid objektorienterad systemutveckling är det viktigt att man genomför en analys- och designfas, dels för att man inom ett utvecklingsteam lättare ska kunna visualisera hur ett system är tänkt att bli och dels för att kunna fånga och åskådliggöra kundens krav. Till sin hjälp i dessa faser har man metoder/processer och modelleringsspråk. Varje företag har i regel haft sin egen variant av ovan nämnda, men allteftersom kom kravet på en gemensam standard att bli oundvikligt. Sedan ett antal år tillbaka finns nu en standard. Trots det finns det säkert företag kvar som ännu inte antagit denna standard. I detta arbete har vi undersökt vilka modelleringsspråk som idag används. Vi har fokuserat på att göra en studie över hur en av dåtidens mest populära metoder Object Modeling Technique (OMT) står sig i konkurrens med den standard som används idag, Unified Modeling Language (UML). Således undersöker vi i detta arbete om det är nödvändigt för ett företag som idag använder OMT att byta till UML.

Vi har till vår hjälp gjort en litteraturstudie samt intervjuer på en begränsad grupp företag inom Karlskrona-/Ronnebyområdet. För att ytterligare undersöka de väsentliga skillnaderna mellan OMT och UML, har vi gjort ett jämförande test mellan notationen i OMT och UML. Eftersom vi inte fann några stora skillnader i notationen har vi valt att endast visa några få diagram i arbetet, om intresse finns för mer detaljer angående notationen hänvisar vi i stället till Eriksson och Penker [6]. Det har visat sig att alla företag i vår undersökning idag använder UML. Sannolikt beror detta i huvudsak på tre orsaker. För det första har UML haft en stor genomslagskraft efter det att det blev en standard. För det andra kan man använda UML till annat än mjukvaruutveckling. För det tredje finns det en stor kunskap och kännedom om UML, vilket också har gjort att kunderna efterfrågar just detta. Avslutningsvis torde den dominans som UML har inom branschen till stor del bero på det faktum att UML är uppbyggt av det bästa från alla de modelleringsspråk som varit använda i modern tid.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Objektorienterad systemutveckling, OMT, UML, Modelleringsspråk

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datateknisk utbildning för kvinnor
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Larry Henesey
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/