Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Markus Hulenvik , pp. 98. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Markus Hulenvik
Titel / Title: Vision Araby/Dalbo - Förslag på åtgärder i den offentliga miljön för att uppnå ökad trygghet och attraktivitet
Abstrakt Abstract:

Endast en kilometer från Växjö Centrum ligger ett bostadsområde, Araby/Dalbo, tillkommet under 1960- och 70-talets s.k. Miljonprogram. Miljonprogrammet var ett politiskt försök till att bygga bort bostadsbristen, men ledde till många av de bostadsområden som idag kritiseras för att vara segregerade med monotona och otrivsamma miljöer. Innemiljöerna var vanligtvis välplanerade och funktionella lägenheter med anpassning till solljus och luftighet, men utemiljön blev ofta eftersatt pga. rationella byggmetoder. Även Araby/Dalbos miljöer har fått utstå kritik och tilldelats ett rykte som oattraktivt och otryggt att vistas i.

Merparten av de boende i området trivs dock, men det finns relativt stora sociala problem i området. Samtidigt är områdets skamfilade rykte samt dess isolerande utformning ett problem som gör att få folk från övriga Växjö besöker Araby/Dalbo. Att skapa ett attraktivt och tryggt område för att i sin tur ändra Araby/Dalbos rykte hos allmänheten har därmed varit en primär uppgift i detta arbete.

Med hjälp av analys av områdets offentliga miljöer samt teorier kring brottsprevention genom den byggda miljön föreslås en rad åtgärder för att uppnå en säker och tilltalande utemiljö i Araby/Dalbo. Bl.a. föreslås åtgärder i utformningen av gårdar, fasader, stråk och grönstruktur samt nya bostäder och målpunkter i området.

Att genomföra de föreslagna åtgärderna är relativt enkelt. Men det räcker inte med enbart fysiska åtgärder i den offentliga miljön för att lyfta Araby/Dalbo. Stadsdelen har idag sociala problem i form av hög arbetslöshet, segregation och höga ohälsotal. Insatserna för Araby/Dalbos utveckling bör därför ske på bred front med ett helhetsgrepp på området innefattande både fysiska och sociala åtgärder. De första stegen i detta arbete har tagits i och med Växjö kommuns tecknande av s.k. lokalt utvecklingsavtal med staten för att stärka samordningen av sociala insatser för att minska segregationen. Därför krävs nu också en plan för hur den fysiska utformningen i området bör se ut och utvecklas.

Detta arbete kan förhoppningsvis bli start- skottet på ett långsiktigt förändringsarbete och ligga till grund för Araby/Dalbos fortsatta utveckling mot att bli en omtyckt och attraktiv stadsdel i Växjö.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Araby, Dalbo, Planering, Trygghet, Gestaltning, Växjö, Miljonprogrammet, Stadsplanering, Fysisk Planering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 03/13/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anette Andersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00