Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara Blomquist; Emma Bresch , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Sara Blomquist, Emma Bresch
blomquist.sara@hotmail.com, ebresch@hotmail.com
Titel / Title: Att leva utan ett bröst - En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen. En mastektomi kan göras profylaktiskt eller som behandling för bröstcancer. Varje förändring av kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet. När kroppsbilden förändras för att den förlorar en funktion eller att en funktion förändras, kan det dagliga livet upplevas mycket svårare.
Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter en mastektomi.
Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar.
Resultat: I studien framkom det att ett förlorat bröst påverkade kvinnors upplevelser av sin kroppsbild på olika sätt. Huvudfynden som framkom efter innehållsanalysen var upplevelser av att förlora ett bröst, upplevelser av en förändrad självbild och upplevelser av omgivningens stöd.
Slutsats: Förlusten av ett bröst skapar en förändrad kroppsbild och medför en förändrad livsvärld. Många kvinnor kände sig främmande i sin egen kropp och upplevde att ett förlorat bröst förändrade deras självbild. Med hjälp av denna studie kan sjukvårdspersonal få en ökad förståelse för hur dessa kvinnor kan uppleva sin förändrade kropp efter en mastektomi. Den ökade förståelsen kanske kan leda till att vårdpersonalen kan ge ett bättre stöd och skapa trygghet i mötet med dessa kvinnor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Förändrad, kropp, upplevelser, mastektomi, självbild

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zrm8n
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/05/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
helene.johnsson@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

0733821497 - Sara
0709908595 - Emma

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012blomquist.pdf (1200 kB, öppnas i nytt fönster)