Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Greg Jogie; Ayaz Shukat -, pp. 74. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Greg Jogie, Ayaz Shukat
gtokyo25@hotmail.com, ayaz.shukat@gmail.com
Titel / Title: How do Global Retail Companies utilize Corporate Social Responsibility (CSR)?
Översatt titel / Translated title: Hur utnyttjar globala detaljhandelsföretag Corporate Social Responsibility (CSR)?
Abstrakt Abstract:

Corporations around the world are today acknowledging more and more the need of long-term sustainability strategies integrated into their core businesses. This has led to the use of the Corporate Social Responsibility (CSR) framework.
H&M and UNIQLO are no different. They are established global retailing companies and heavily affected by the consumers demand of a sustainable work process. The demands are often heard when news hits of problems in the supply-chain. This can be issues like unsatisfactory working conditions in factories, environmental issues caused by production and general imbalance of labor policies. Such problems have put pressure on the companies to enact a proper reporting framework for their sustainability efforts and that is the focus of this thesis.
The objective is to understand how well the organizations’ have been using CSR and the goal is to look at their behavior within their supply chain processes and their environmental focus. We will then benchmark them according to the sustainability measurement framework called Global Reporting Initiative (GRI).
GRI is a framework widely used by the top global companies today and as it has a diversified perspective on CSR; it can expand the views of CSR from the consumer and the corporate perspective to a global reporting perspective. That perspective is unbiased and globally accepted.
The conclusions drawn in the end of the thesis, shows the similarities and differences of the companies CSR actions and the gap that they need to fill to really strengthen their focus on CSR. A way forward is to understand these gaps and create a strategy which will help the companies overcome these obstacles in the long run.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Företag runt om i världen i dag erkänner mer och mer behovet av långsiktigt hållbara strategier integreras i sin kärnverksamhet. Detta har lett till användandet av Corporate Social Responsibility (CSR) ram.
H & M och UNIQLO är inte annorlunda. De är etablerade globala detaljhandelsföretag och som drabbats hårt av konsumenterna efterfrågan på ett hållbart arbetsprocessen. Kraven är ofta hörs när nyheten träffar av problem i försörjningskedjan. Det kan vara frågor som otillfredsställande arbetsförhållanden i fabriker, miljöfrågor som orsakas av produktion och allmän obalans i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sådana problem har satt press på företagen att anta en korrekt rapportering ramar för deras hållbarhetsarbete och det är fokus för denna uppsats.
Målet är att förstå hur väl organisationerna har använt CSR och målet är att titta på deras beteende inom ramen för sina processer leverantörskedjan och deras miljöfokus. Vi kommer då att jämföra dem enligt en hållbar mätning ramverk kallat Global Reporting Initiative (GRI).
GRI är ett ramverk ofta används av högsta internationella företag idag och eftersom den har ett diversifierat perspektiv på företagens sociala ansvar, det kan utöka åsikter om företagens sociala ansvar från konsumenten och företagets perspektiv på en global rapportering perspektiv. Detta perspektiv är opartiskt och globalt accepterad.
De slutsatser som dras i slutet av avhandlingen visar likheter och skillnader i de bolag CSR insatser och det tomrum som de behöver för att fylla för att verkligen stärka sitt fokus på socialt ansvarstagande. En väg framåt är att förstå dessa skillnader och skapa en strategi som kommer att hjälpa företagen att övervinna dessa hinder i det långa loppet.
Ämnesord / Subject: Environmental Studies\General
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Hållbar utveckling - Sustainability\Business
Nyckelord / Keywords: CSR, hållbar utveckling, strategi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Business Administration
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Eva Wittbom
eva.wittbom@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Wittbom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mba thesis - csr 2010.pdf (2070 kB, öppnas i nytt fönster)