Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Johansson; Niklas Arvidsson , pp. 29. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Andreas Johansson, Niklas Arvidsson
is00ajo@student.bth.se, adb00nar@student.bth.se
Titel / Title: Trafikinformation via SMS
Översatt titel / Translated title: Trafikinformation via SMS
Abstrakt Abstract:

Abstract
The technology has made it possible for you as a train traveller to be available in other
places than stations and on the train. You now have the possibility to communicate by
the phone or through the Internet to get information about the train you want to take.
Development in mobile technology gives us new possibilities to communication. We
want to find out whatever SMS would be a suitable approach to inform passengers
about delays. The problem formulation is
“If the technology is available to inform the passengers about delays in an more
effective way than today, then why not use it”
The “Kustpilen” that operates in Blekinge and Skåne is the case for our study. To
obtain a broad perspective of the problem we will be in contact with travellers as well
as with the organisations, which will be involved in a feasible SMS-service.
To start with, we will gather information from different literatures to provide the
reader an insight in the subject and try to obtain an image of how the technology of
SMS is suited within the area of traffic information. The communication with the
organisations will go through interviews. This way we are able to form a better
understanding about existing problems for present system to take an SMS-service in
use. The result demonstrates the travellers to be very positive to SMS. What concerns
the travellers mostly is that the operators, which supply the service will not manage to
provide the information on time. Regarding the organisations, there is a need for
changes within the system at Banverket, which communicates the information about
the traffic, for a well working SMS-service to be able to take in usage. Banverket is
alone to have information about the train positioning, which makes Banverket an
important part of the system.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Sammanfattning
Tekniken har gjort det möjligt för dig som tågresenär att vara tillgänglig på andra
platser än stationer och ombord på tåg. Du har en möjlighet att kommunicera via
telefon eller Internet för att få tag i upplysningar rörande det tåg du avser resa med.
Då utvecklingen inom mobil teknik ger oss nya möjligheter till kommunikation vill vi
med detta kandidatarbete utreda om en SMS-tjänst skulle lämpa sig väl för ändamålet
att upplysa resenärer om tåg är i tid eller otid. Problemformuleringen lyder
”Om tekniken finns till att informera resenärer angående tågförsening på ett
effektivare sätt än vad som görs idag, varför används den då inte?”
Kustpilen som trafikerar Blekinge och Skåne är föremålet för vår fallstudie. För att få
en så bra helhetsbild som möjligt över problemet kommer vi att vara i kontakt med
såväl resenärer som de verksamheter som skulle involveras i en möjlig SMS–tjänst.
Till att börja med kommer vi att samla in litteratur för att ge läsaren en inblick i ämnet
och försöka få en bild av hur SMS-tekniken lämpar sig för att användas inom området
för trafikinformation 1 . Genom att fråga resenärer på Kustpilen hoppas vi få en
uppfattning hur resenärerna ställer sig till en SMS-tjänst angående trafikinformation.
Kontakten med verksamheterna kommer att ske i intervjuform för att på så vis bilda
oss en bättre uppfattning om vilka problem det finns med nuvarande system för att ta
en SMS–tjänst i bruk. Resultatet visar att resenärerna på Kustpilen är mycket positiva
till SMS. Det som oroar resenärerna mest är att de som tillhandahåller tjänsten inte
klarar av att ge informationen i tid. När det gäller verksamheterna så måste det till
förändringar inom Banverkets system som förmedlar informationen om trafiken för
att en väl fungerande SMS–tjänst skall kunna tas i bruk. Det är endast Banverket som
har information om positionering av tågen. Vilket gör att Banverket är en viktig del i
systemet.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: SMS, Kustpilen, tågtrafik, trafikinformation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Kyhlbäck
hans.kyhlback@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: trafikinformation_via_sms.pdf (373 kB, öppnas i nytt fönster)