Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Genesis Arko; Anna Hedblom , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Genesis Arko, Anna Hedblom
Titel / Title: Kvinnors upplevelser av spontan abort
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: En av fem graviditeter slutar i spontan abort. Hälften av alla kvinnor genomgår ett påtagligt sorgarbete efter en spontan abort. Den känslomässiga reaktionen kan bli kort hos vissa kvinnor och lång hos andra. Förlusten är inte bara relaterad till döden utan även till förlusten av hopp och drömmar. Framtida planer och drömmar av ett nytt liv finns ofta hos kvinnorna och därför kan en förlust bli en smärtsam upplevelse.
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av spontan abort.
Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats.
Resultat: Det framkom att kvinnorna upplevde sorg, ilska, avundsjuka och frånvaro av stöd från anhöriga. Ytterligare framkom det att en del kvinnor kunde gå vidare med sorgen genom deras tro på Gud. En del kvinnor upplevde att efter en period var spontan aborten lättare att hantera och att deras sorg hade gått över till ett avlägset minne.
Slutsats: Genom föreliggande studie framkom det att ytterligare forskning skulle behövas för att förstå kvinnors upplevelser av spontan abort. Detta för att uppnå en bättre förståelse om hur kvinnor upplever sin livssituation efter en spontan abort.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Upplevelser, spontan, abort, kvinnor

Publication info

Dokument id / Document id: houn-924jj7
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Study programme in Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/16/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012arko.pdf (687 kB, öppnas i nytt fönster)