Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annika Björkqvist; Hanna Lundahl , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Annika Björkqvist, Hanna Lundahl
Titel / Title: Betydelsefulla faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta
Abstrakt Abstract:

Postoperativ smärta är en smärta som är förväntad av både patient och sjuksköterska. Mötetmellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta innefattar sjuksköterskans kunskap och fördomar om smärta, samt patientens känsla av utlämnande och upplevelse av smärta.
Syftet var att genom en litteraturstudie belysa viktiga faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta. Därtill två frågeställningar; Vad är viktigt för sjuksköterskan i bemötandet av patienter med postoperativ smärta? Vad är viktigt för patienten med postoperativ smärta i mötet med sjuksköterskan?
Metod Litteraturstudie med Graneheim och Lundmans analysmetod som verktyg. Litteraturstudien grundar sig i vetenskapliga artiklar.
Resultat Nio betydelsefulla faktorer i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta framkom ur artiklarna. Resultatet presenteras i sjuksköterskan perspektiv och ur patientens perspektiv. Föreliggande studier visar på att det finns hinder i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smarta.
Diskussion En rak och klar kommunikation är en viktig faktor i mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta. Sjuksköterskan hjälper patienten att uttrycka sig och är beroende av förmågan att observera även det icke-verbala kroppsspråket. Genom att sjuksköterskan ger patienten god information skapas en trygghet och mötet mellan sjuksköterska och patient med postoperativ smärta blir mer optimal.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: postoperative pain, postoperativ setting, nurse, stratergies, patient perspective, managing, patient, management, doing

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/12/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Krona
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_annikab_hannal.pdf (2337 kB, öppnas i nytt fönster)