Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pernilla Carlsson; Elinor Prahl , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Pernilla Carlsson, Elinor Prahl
Titel / Title: Personer med diabetes typ 2 upplevelser av sjuksköterskans stöd vid egenvård
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i Sverige. Genom egenvård kan personen hantera sin diabetessjukdom och minska komplikationer. Sjuksköterskans stöd kan ha betydelse för hur personen hanterar egenvården. Orems egenvårdsteori inriktar sig på personens egenvård och sjuksköterskans roll i samband med egenvården. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personer med diabetes typ 2 upplevelser av sjuksköterskans stöd vid egenvård. Metod: Litteraturstudie baserat på sammanställning av artiklar. Nio artiklar valdes till resultatet och granskades utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier framkom; information, kompetens och tillgänglighet. Information upplevdes som den viktigaste komponenten av sjuksköterskans stöd vid egenvård. Slutsats: Personer med diabetes typ 2 upplevde att sjuksköterskans stöd vid egenvård fungerade när stödet var informativt. Även sjuksköterskans kompetens och tillgänglighet påverkade personernas upplevelser av stödet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes, typ 2, Egenvård, Stöd

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8sqgxc
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/25/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012carlsson.pdf (526 kB, öppnas i nytt fönster)