Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Muhammad Mohsin Saeed; Muhammad Qasim; Tanzeel Ur Rehman , pp. 49. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Muhammad Mohsin Saeed, Muhammad Qasim, Tanzeel Ur Rehman
mhsinmughal@gmail.com, mianqasim2000@hotmail.com, tanzeelsheikh@yahoo.com
Titel / Title: Islamic Microfinance "Monitoring of Profit & Loss Sharing Loans".
Översatt titel / Translated title: Islamic Microfinance "Övervakning av resultaträkning Sharing lån".
Abstrakt Abstract:

Islamic finance is entering into a new pattern. It is deemed that Islamic finance should take initiative to meet the increasing needs of microfinance with aim of alleviating poverty and to help the poor people in their distress.
Concept of Islamic Microfinance is being used to fulfill the demands of microfinance in the developing countries. Different models of Islamic finance are proposed to be used in microfinance activities to help the poor people for betterment of their personal life and to initiate the small business for the overall growth of the economy.
But profit and loss sharing (Mudarabah) model is being criticized due to high risk involvement. Due to high risk factor, proper monitoring is deemed necessary for the smooth running of the contract. Our current research tends to investigate the underlying risk attached with Profit and Loss sharing project. As per theory of Profit and loss sharing financing all the risk is to be borne by the investor of the capital i.e. microfinance institution. But monitoring itself is not risk free and can result in expenses that would surpass the original price of the sanctioned loan. In the long run and at very end, we are hopeful that our research findings would play an important role to overcome the issue of monitoring in profit and loss sharing loans in microfinance.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Islamisk finansiering går in i ett nytt mönster. Det anses att islamisk finansiering bör ta initiativ för att möta de ökande behoven av mikrofinansiering med syfte att minska fattigdomen och att hjälpa fattiga människor i deras nöd.
Begreppet islamiska Mikrofinans används för att uppfylla kraven från mikrofinansiering i utvecklingsländerna. Olika modeller för islamisk finansiering föreslås att användas i mikrofinansieringsverksamhet att hjälpa de fattiga för förkovran i deras personliga liv och att inleda ett litet företag för den totala tillväxten i ekonomin.
Men vinst och förlust delning (Mudarabah) modell är att bli kritiserad på grund av hög risk engagemang. På grund av hög riskfaktor är korrekt övervakning anses nödvändigt för att fungera väl i kontraktet. Vår nuvarande forskning tenderar att undersöka den underliggande risken fäst med Resultaträkning dela projekt. Per teori av vinst och förlust dela finansieringen alla risker skall bäras av investeraren av kapitalet, dvs mikrofinansiering institution. Men övervakningen i sig inte är riskfritt och kan resultera i kostnader som skulle överträffa det ursprungliga priset på sanktionerade lånet. I det långa loppet och på slutet, vi hoppas att våra forskningsresultat kommer att spela en viktig roll för att lösa frågan om övervakning i resultaträkningen dela lån mikrofinansiering.
Ämnesord / Subject: Nationalekonomi - Economics\Macro Economics
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: Islamic finance, Mudarabah, Monitoring, Profit and Loss sharing system of Islamic microfinance.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Business Administration
Registreringsdatum / Date of registration: 01/25/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Henrik Sallberg
hsa@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis final draft.002.pdf (925 kB, öppnas i nytt fönster)