Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jeanette Steglander; Caroline Olausson , pp. 25. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Jeanette Steglander, Caroline Olausson
Hakan.Grahn@bth.se
Titel / Title: WAP's möjligheter och begränsningar
Abstrakt Abstract:

Användandet av mobiltelefoner och antalet personer som surfar på Internet har ökat avsevärt de senaste åren och för att förena dessa två tekniker skapades WAP, som kort kan beskrivas som en möjlighet att surfa på Internet via mobiltelefonen.

Det förutspåddes en stor efterfråga på en sådan här tjänst men något hände. WAP fick inte så stor genomslag som förväntats. I början var det krångligt att använda tekniken och det var ont om telefoner och tjänster. Abonnenter debiteras i dag per minut vilket utgör höga kostnader för den flitiga användaren. Den tredje generationens mobila tekniker som GPRS och UMTS är under lansering och förväntas förbättra användandet av WAP. Betalning görs för mängden överförd data och längre fram finns det förhoppningar om ett fast pris för varje tjänst.

Vi har i detta arbete samlat information om WAP och dess framtid. I arbetet beskrivs även den japanska motsvarigheten till WAP, i- mode, som har blivit en otroligt framgångsrik tjänst. Även GPRS och UMTS beskrivs för att få en inblick i hur de nya teknikerna kan öka möjligheterna för WAP.

Vi har tagit del av två marknadsundersökningar som visar användarnas och företagens syn på WAP och framtiden. Undersökningarna visar att endast var tionde Internetanvändare har en WAP-telefon och bland dessa så är det knappt hälften som använder tjänsterna regelbundet. Orsakerna till detta anses vara höga priser, ointressanta tjänster och dyra telefoner. Intresset för nästa generations mobila Internettjänster är däremot mycket stort.

Vi har kommit fram till att de faktorer som främst begränsat framgången för WAP är att det är dyrt och inte tillräckligt bra tjänster. Men ett genomslag för WAP är att vänta inom ett par år tack vare de nya teknikerna UMTS och GPRS som kommer öka hastigheten på dataöverföringen och även minska kostnaderna

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Telekommunikation - Telecommunications
Nyckelord / Keywords: WAP, i-mode, UMTS, GRPS

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kamilla Klonowska
Examinator / Examiner: Håkan Grahn
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: wap.pdf (524 kB, öppnas i nytt fönster)