Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Catrin Berglund-Johansson Hal - 2009:20, pp. 44. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Catrin Berglund-Johansson
Titel / Title: Att vara anhörig till en person som insjuknat i stroke - En intervjustudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken nästefter hjärtinfarkt och tumörsjukdom. Ett insjuknande i stroke medför stora konsekvenser i livet, inte bara för personer som insjuknat utan även för deras anhöriga. Syfte: Syftet var att beskriva hur det är att vara anhörig till en person som för första gången insjuknat i stroke, och är utskriven från sjukhuset utan kommunala insatser. Metod: Datainsamlingen har genomförts med sju intervjuer som analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade på olika känslor som intervjupersonerna upplevde den första månaden. Upp-levelser relaterade till intervjupersonerna själva, upplevelser relaterade till maken/makan samt tacksamhet. Slutsatser: Resultatet visade att intervjupersonerna upplevde en förändring av deras upplevda livskvalitet och psykosociala välbefinnande. Anhöriga behöver kunskap, trygghet och stöd att kunna hantera den nya livssituationen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Anhörig, intervjuer, kvalitativ, innehållsanalys, stroke, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Registreringsdatum / Date of registration: 01/11/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: catrinb-j_2009_20.pdf (955 kB, öppnas i nytt fönster)