Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Olinder; Mari Pettersson , pp. 37. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Elisabeth Olinder, Mari Pettersson
Titel / Title: Datasäkerhet för hemdatorer. Brandväggar för privatpersoner.
Abstrakt Abstract:

I arbetet med denna uppsats, har vi undersökt om brandväggar håller vad de lovar och om de i så fall ger full datasäkerhet. Vårt syfte är att, ur hemmaanvändarens perspektiv undersöka vad datasäkerhet innebär, hur hotbilden vid Internet-användning i hemmet ser ut och vad personliga brandväggar kan erbjuda för skydd. För att ta reda på detta gjorde vi följande frågeställningar:

Vad är/innebär datasäkerhet?
Vad skyddar en brandvägg mot?
Vad skyddar brandväggen inte mot?

För att besvara våra frågor har vi använt oss av tre metoder; litteraturstudie, test av tre stycken brandväggar och intervjuer med två personer med kunskaper inom datasäkerhet.

Vi har med hjälp av metoderna kommit fram till att beroende på att en av de tre undersökta brandväggarna släppte igenom en trojan, trots att denna brandvägg sade sig stoppa sådana, så håller inte alla brandväggar vad de lovar. På grund av många användares omedvetenhet om farorna eller brist på insikt om sin egen utsatthet men även på grund av att hotbilden är så föränderlig, är det svårt, för att inte säga omöjligt att uppnå full datasäkerhet. I och med dessa slutsatser har vi verifierat vår hypotes;

?Brandvägg ? falsk säkerhet! En brandvägg kan invagga i falsk säkerhet, då datasäkerhet är ett komplext område.?

Detta betyder inte att vi inte vill rekommendera hemmaanvändare att installera brandvägg, tvärtom ser vi det som ett mycket viktigt steg mot bra datasäkerhet, speciellt vid bredbandsuppkoppling, men man kan inte stanna vid det. Det krävs antivirusprogram som ofta uppdateras och en medvetenhet angående farorna, även denna medvetenhet måste ?uppdateras? då hotbilden hela tiden förändras.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Datasäkerhet, Personlig brandvägg

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datateknisk utbildning för kvinnor
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Gustafsson
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppsats020117.pdf (1061 kB, öppnas i nytt fönster)