Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Nijole Almlöf , pp. 66. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Nijole Almlöf
Titel / Title: Samband mellan risk management och värdering
Översatt titel / Translated title: Relationship between risk management and valuation
Abstrakt Abstract:

Syfte:
Identifiera samband mellan risk management och värdering.

Metod:
Kombinerad metod, både kvantitativ och kvalitativ användes i undersökningen. Analys av teoretiskt underlag ledde till framtagande av faktorer samt mätningar och indikationer som beskriver värdering, risk management och samband. En surveystudie och innehållsanalys genomfördes. Kvalitativ metod användes vid databearbetning och analys.

Resultat och slutsatser:
Forskning av risk management respektive värdering bör ske inte enbart utifrån de tillhörande ämnena utan även från ett organisationsteoriperspektiv. Mintzbergs organisationsteori är lämplig att applicera på undersökningar både av risk management och värdering. Det ger bättre förståelse av dessa fenomen och förklaring hur de fungerar och kan förutsägas i företagsmiljön.

Undersökningen visar att bolagen, oavsett storlek och typ, kan styra val av risk managementtyp och värderingsituation: Små bolag kan välja mellan självstyrande eller mer samordnad riskhantering, stora bolag därmed kan inrikta sig antingen mot att bygga en risk management med stark lednings & teknostruktur eller ha risk management, integrerad i befintlig organisation. Bolagen och dess ledning borde bli uppmärksamma på problematiken kring kunskapsökningsmöjligheter och balansen mellan flexibilitetsbehov och formaliseringskrav vid organisering av arbete med värderingar.

Följande risk management och värderingssituationer stödjer och utvecklar varandra:
Riskkapitalbolagen som har standardiserade riskhanteringsprocesser förbättrar den flexibla värderingssituationen. Samordnad riskstyrning ökar kunskapen om risker och dess hantering som i sin tur ökar möjligheterna till bättre användning av värderingsverktygen vid värderingar. Samordnade riskhanteringsaktiviteter innebär även att det ställs krav på en viss formalisering av värderingsarbetet. Det skapas en positiv trend då kunskap om nya risker vid värderingar mer formaliseras och bevaras som i sin tur leder till en bättre riskstyrning – koordinering av risk management hos riskkapitalbolag.
Den formaliserade värderingsarbetessituationen hos bankerna innebär att kunskap om omvärld, nya risker och värderingsverktyg standardiseras. Varje ny information om nya risker och nya värderingsverktyg tas emot av risk management organisationen som i sin tur kan förbättra koordinering av riskhanteringsprocesser, rapportering samt föra kunskap om risker vidare i organisationen. På så sätt höjs risk managementnivån i hela bolaget. Vidare är standardiserad och integrerad risk management i befintlig organisation den situation som bäst påverkar värderingen. Standardisering av risk managementprocesser, resultat och kunskap innebär stöd i olika risk managementfrågor för hela organisationen, inkluderat värderingsarbete. En mer integrerad risk management organisationsform innebär mindre övervakning och kontroll som är en viktig förutsättning för professionellt värderingsarbetet.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Risk management (RM), värdering samband, risk, osäkerhet, osäkerhetshantering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ztd92
Program:/ Programme Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Registreringsdatum / Date of registration: 11/07/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Henric Gyllberg/Britt Aronsson and Björn Ljunggren
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012almlöf.pdf (1186 kB, öppnas i nytt fönster)