Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Silveräng; Martin Krona , pp. 45. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Johan Silveräng, Martin Krona
Titel / Title: Möjliga strategier för mobila tjänster
Abstrakt Abstract:

Problem: De teorier om strategier som finns idag och som används kan synas vara föråldrade. Då information skiljer sig från de traditionella tjänster och produkter finner vi ett behov att undersöka hur vidare strategierna kan användas inom den mobila kommunikationen och den nya ekonomin.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för möjliga strategier som kan göra mobila tjänster lönsamma.

Metod: Vi har använt en kvalitativ undersökning med ett positivistiskt angreppssätt. Genom en abduktiv ansats kommer vi att föra en diskussion genom teorin samt empirin. Empirin är inhämtad genom intervjuer på Vodafone samt Exsero i Karlskrona.

Slutsatser: De teorier angående strategier som finns i litteraturen verkar till delvis stämma. Dock finns det vissa skillnader framförallt gällande kostnader och prissättningar. I den nya ekonomin finns det andra kostnader som måste tas hänsyn till vilket gör att en strategi baserad på bl.a. kostnadsöverlägsenhet inte kan användas. Vidare verkar det finnas mönster som visar på vissa upprepande strategier. Dessa strategier är; differentiering samt segmentering. First mover advantage och positiv feedback samt samarbete mellan complementors. Dock behöver varje företag anpassa sina strategier efter den situation som råder för tillfället. Därför menar vi att inga strategier kan anses som generella.

Problem: Present day theories about strategies might seem out of date. Since information differs between traditional services and IT-services, we have found it necessary to investigate how strategies can be used within the IT-sector and the new economy.

Purpose: The purpose of this assignment is to increase our understanding for possible strategies that can make mobile services lucrative.

Methodology: The investigation is qualitative and we are going to tackle the problem by using a positivistic method. By using an abductive process we will conduct a discussion throughout the theoretical and the empirical part of the assignment. The empirical material has been collected through interviews done at Vodafone and Exsero in Karlskrona.

Conclusions: The theories about strategies do to some point describe reality correctly. There do seem to be differences concerning costs and prices. In the new economy there are different costs that have to be taken into account, this means that a strategy based on cost leadership does not comply with the given circumstances. We have seen a pattern in our investigation concerning several strategies. These strategies are: differentiation, segmentation, first mover advantage, positive feedback and collaboration between complementors. Companies that are willing to use these strategies must adapt these strategies to there own specific circumstances. Therefore we surges that these strategies cannot be implemented generally.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Strategi, Informationsteknologi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/