Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Erika Hansson , pp. 34. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Erika Hansson
h_erika_83@hotmail.com
Titel / Title: Sociala faktorers betydelse för de boendes hälsa på ett trygghetsboende - En intervjustudie
Abstrakt Abstract:

Samhället i Sverige och Europa står inför en stor utmaning när det gäller den åldrande befolkningen, medellivslängden ökar och allt fler blir allt äldre och friskare. För att möta upp dessa utmaningar är det av stor vikt att skapa ett synsätt där man ser att målgruppen äldre är en investering och att det är viktigt att skapa förutsättningar för ett gott åldrande. Detta arbete kan göras med hälsofrämjande arenor och förebyggande insatser i samhället. En sådan plats i samhället kan vara ett trygghetsboende som både kan inbringa en trygghet och stimulera till socialt deltagande med andra. Syftet med studien var att undersöka sociala faktorers betydelse för äldres hälsa på ett trygghetsboende. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats där intervjuer genomfördes på ett trygghetsboende med teman som sociala relationer och delaktighet, trygghet, ensamhet, boende, oro och ångest samt fysisk aktivitet. Materialet analyserades sedan med en manifest innehållsanalys. Resultatet visade att tryggheten till trygghetslarm samt personal på boendet var de viktigaste faktorerna för respondenterna. Resultatet visade även att de sociala relationerna mellan de boende på trygghetsboendet inte var så goda samt att de har blivit mindre fysiskt aktiva sedan de flyttade till trygghetsboendet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Trygghetsboende, trygghet, hälsa, sociala, relationer, välbefinnande

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8yjafc
Program:/ Programme Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Matilda Ahl, Lena Kransberg
Examinator / Examiner: Ewy Olander
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012hansson.pdf (1393 kB, öppnas i nytt fönster)