Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jennie Engström , pp. 39. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Jennie Engström
Titel / Title: "Jag vill bara gråta" - En studie av fyra krisdrabbade individers emotioner och upplevelser av en kris
Abstrakt Abstract:

En traumatisk kris är en reaktion på en yttre händelse och omständighet. Krisen har fyra faser som de drabbade går igenom, där chockfasen är den första och slutar med nyorienteringsfasen. Studien syftar till att utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv studera fyra kvinnliga informanters upple-velser och känslor under och efter en traumatisk kris, som består av kata-strof, dödsfall och sjukdomsdiagnos. Studien söker även svar på hur infor-manternas omgivning, i form av familj och vänner, har agerat i samband med krisen. Genom kvalitativ metod med intervjuer berättar fyra krisdrab-bade informanter om den händelse som utlöste krisen och hur de hanterade detta. Studien visar att samtliga deltagare har känslor av sorg, under både chockfasen och fortsättningsvis under sin kris. Det finns även tecken på känsloisolering och rollövertagande i deras hantering av krisen samt att de känner vissa känsloregler om hur de bör bete sig under sin sorg. För samtliga, är omgivningen är ett stort stöd och ingen av dem har på egen hand sökt professionell hjälp för att hantera den kris de gått igenom.


A traumatic crisis is a reaction to an external event and circumstance. The crisis has four phases which the affected go through, where the shock phase is the first and ends with the reorientation phase. The study aims to build on, an emotion sociological perspective, study four female informants experi-ences and feelings during and after a traumatic crisis, which consists of dis-aster, death and disease diagnosis. The study is also looking for answers on how informants' surroundings, in the form of family and friends, having acted in connection with the crisis. Through qualitative method with inter-views, four individuals describe the event that triggered the crisis and how they handled this. The study shows that all participants have feelings of sadness, for both the shock phase and continue during its crisis. There are also signs of emotional isolation and role assumption in their handling of the crisis and that they feel some emotion rules about how they should behave during their grief. For all them the surroundings are a great support and none of them has independently sought professional help to deal with the

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Kris, emotionssociologi, känslorregler, rollövertagande, sorg, stöd, omgivning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vp9xc
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012engström.pdf (305 kB, öppnas i nytt fönster)