Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Michaela Nilsson; Åsa Runström , pp. 28. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Michaela Nilsson, Åsa Runström
Titel / Title: Varför XML? En studie av XML ur ett produktivt perspektiv
Översatt titel / Translated title: Why XML? A study of XML through a productive perspective
Abstrakt Abstract:

XML betyder eXtensible Markup Language och är en metod för att lagra information på ett enkelt, men samtidigt högt strukturerat sätt. XML utvecklades bl.a. för att kunna hantera avancerade hemsidor som t.ex. Internetbanker. Inom IT-branschen är XML ett mycket omtalat ämne och i denna utredning har vi valt att ta reda på varför det är så. Detta har vi gjort genom att studera XML ur ett produktivt perspektiv. Genom att studera XML ur ett produktivt perspektiv vill vi ta reda på om XML underlättar genomförandet och höjer kvaliteten på företagens arbetsuppgifter.

För att få fram information om XML och dess produktivitet så har vi läst böcker, artiklar, sökt information på Internet och intervjuat företag. Vi har intervjuat både små och stora företag som arbetar med XML.

För att kunna bearbeta den information som vi har samlat in har vi brutit ner produktivitet i mindre delar. Denna nedbrytning har vi gjort enligt boken "Människor - datorinteraktion, Ett psykologiskt perspektiv" av Carl Martin Allwood. De delar av XML som vi har studerat är:

· Fungerar funktionerna i XML på ett tillfredsställande sätt och uppfyller de sitt syfte?
· Har IT-branschen en positiv inställning till XML?
· Finns det några faktorer som underlättar användandet av XML?
· Finns det några förkunskaper som underlättar lärandet av XML?

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att funktionerna i XML fungerar på ett tillfredsställande sätt och att de uppfyller sitt syfte. Detta anser vi för att XML är flexibelt och för att vi inte har funnit några brister. Vi har också kommit fram till att de flesta företag inom IT-branschen är mycket positiva till XML. En egenskap som underlättar användandet är att XML är system- och plattformsoberoende. Något som underlättar när man ska lära sig XML är att ha kunskaper i HTML. Den slutsats som vi kan dra efter vår undersökning är att XML är produktivt.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: XML, produktivitet, användbarhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Gustafsson
Goran.Gustafsson@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete.pdf (199 kB, öppnas i nytt fönster)