Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Ekström; Emma Sjöberg , pp. 50. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Emma Ekström, Emma Sjöberg
emma.ekstrom@gmail.com, emmaaa.sjoberg@gmail.com
Titel / Title: Med kundens värde i fokus - Hur kundupplevda värden kan användas i marknadsföring av produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster
Översatt titel / Translated title: Focusing on costumer value - How values experienced by consumers can be used in the marketing of products found out to be on the borderline between goods and services
Abstrakt Abstract:

Branscherna mobila företagstjänster och webbteknik har svårt att utnyttja det kundupplevda värdet i sin marknadsföring, då de tillhandahåller produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster. I dagsläget finns det inga marknadsföringsteorier som behandlar dessa produkter. Syftet med detta kandidatarbete är att föreslå en modell för marknadsföring av produkter i gränslandet mellan varor och tjänster. Modellen kommer att fokusera kring kundupplevt värde.

Empiriinsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer. Vi har valt kvalitativa intervjuer för att få fram ett resultat som är användbart vid analys och vidare för att kunna dra relevanta slutsatser. Vi har intervjuat tio olika företag inom branscherna mobila företagstjänster och webbteknik. Respondent är den marknadsansvariga eller den verkställande direktören inom företagen.

I analysen ställs vår empiriinsamling i förhållandet till våra valda teorier. Baserat på materialet i analysen drogs slutsatser som sedan låg till grund för vår modell för marknadsföring av produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster. Resultatet påvisade brister i dagens marknadsföringsteorier.

Företag kategoriseras utefter den specifika branschen vilket medför att man förlorar fokus på kunden. Kunden är den viktigaste komponenten vid marknadsföring av produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster. Eftersom företagen tillhandahåller produkter som är svårförståliga för kunden, samt till viss del är immateriella, är det viktigt att vid marknadsföring utgå ifrån kunden, och inte marknaden eller företaget i sig. Det är det kundupplevda värdet som är viktigt att förmedla. Produkter som befinner sig i gränslandet mellan varor och tjänster måste skapa resultat som är upplevda och önskade av kunden för att kunna skapa ett verkligt kundvärde.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The business types mobile business services and webb technology has a hard time taking advantage of the value experienced by its costumers, since they supply products that are on the borderline between goods and services. Today, no marketing theory deals with this kind of products. The purpose with this thesis is to propose a marketing model for products in between goods and services. The focus of the model will be costumer experienced value.

Our empirics have been collected through qualitative interviews. We have chosen this way of collecting empiric to get a result that is usable in our analysis and possible to draw relevant conclusions from. We interviewed ten different companies within the business types mobile business services and webb technology. The respondent part has been the marketing manager or managing director within the company.

In the analysis, our empiric material will be put in relation to our chosen theories. Based on the material in the analysis we pulled conclusions that later on became the basis of our own model for marketing of products that are at the borderline between good and services. Our results showed clear scarcity in today’s marketing theories for this type of business.

Companies and business organisations are categorized by the specific type of business they belong to and this makes them loose focus on what is important, the costumers. The costumer is the most important part in marketing of products in the borderline between goods and services. Since the companies supply products that sometimes is difficult to understand, and partly intangible, it is exceptionally important that they see it from the costumer’s point of view, and not the market or the business. It is the value experienced by the costumers that is important to communicate. Products in the borderline between goods and services have to create results that are experienced and whished for by the costumer to create a true costumer value.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Marknadsföring, gränslandet mellan varor och tjänster, immateriell, relationsmarknadsföring, tjänstemarknadsföring, business-to-business, kundvärde, nätverk, marknadsföringsstrategi, marknadsföringsteori, mobila företagstjänster, webbteknik, word-of-mouth.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 06/28/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Urban Ljungquist
ulj@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: TelecomCity

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete-ekstrom-sjoberg.pdf (400 kB, öppnas i nytt fönster)