Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Axelsson FM2412, pp. 100. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Kristina Axelsson
Titel / Title: Skillingaryd en attraktiv ort i Småland
Abstrakt Abstract:

Skillingaryd en ort i Vaggeryds kommun med ca 3800 invånare. Det är ett litet samhälle med allt vad det innebär. Varför väljer man att bo så? Vilken sorts livsmiljö är Skillingaryd? Vad är det som gör orten attraktiv?

För att besvara frågorna ovan görs en ortsanalys som undersöker vilken typ av livsmiljö Skillingaryd är och som speglar hur Skillingarydsborna ser på sin ort och på sin vardag på orten. För att få en inblick i Skillingarydsbornas vardag tillfrågas en samling personer som bor på orten eller har en koppling till orten om deras syn på samhället. Till ortsanalysen används även tillgängligt statistiskt material och inventeringar gjorda på platsen.

Den insamlade informationen leder fram till en sammanställning av planeringsproblem och planeringsmöjligheter för en liten ort. Den lilla ortens förutsättningar skiljer sig från en stads, men vissa av stadens problem och möjligheter finns även på den lilla orten i en annan skala eller i ett annat sammanhang. Vissa av dessa problem och möjligheter har en koppling till fysisk planering och dessa följs upp i ett planförslag som syftar till att stärka Skillingaryds attraktivitet utifrån en planerares syn på orten. Bland annat föreslås ny markanvändning, ny grönstruktur och ny gatustruktur.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Skillingaryd, livsmiljö, ortsanalys, attraktivitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström, Christer Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00