Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

David Melander , pp. 66. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2003.

The work

Författare / Author: David Melander
davidmelander@hotmail.com
Titel / Title: Vision Tullkammarkajen - en studie i stadsförnyelse vid vatten
Abstrakt Abstract:

Tullkammarkajen är idag ett hamn- och industriområde beläget vid ån Nissan i Halmstad. Det utmärkta läget i staden med närhet till både centrum, järnvägsstation och vatten gör området synnerligen attraktivt. Men med dagens markanvändning utnyttjas inte kvaliteterna fullt ut. Utmaningen består därför i att planera ett nytt bostadsområde med en trivsam utemiljö och en kaj som är öppen för allmänheten.

Den nya stadsdelen, Tullkammarkajen, får ett blandat innehåll men med en dominans av bostäder. Viss etablering av handel, kontor och service ökar attraktiviteten och ger liv och rörelse i området. En ny öppningsbar gång- och cykelbro föreslås liksom ett parkstråk som ger den befintliga Tullparken en fortsättning in i den nya bebyggelsen.

Uppsatsen består förutom planförslaget av en hel del bakgrundsfakta om Halmstad och Tullkammarkajen. Ett antal svenska exempel på stadsförnyelser vid vatten redovisas. Dessa är Norra Hamnen i Helsingborg, Västra Hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm.

En annan del i uppsatsen är en scenariostudie av en ev. ny trafikled över ån Nissan. Här jämförs alternativen bilbro/biltunnel och gång- och cykelbro med nuläget. Slutsasen av jämförelsen blir att en ny gång- och cykelbro skulle tillföra området mest.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Stadsförnyelse, attraktivitet, vatten, kaj

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
Anmärkningar / Comments:

Tfn. 040-6114155