Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rebecca Kronkvist och Jessica Finnberg , pp. 38. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Rebecca Kronkvist och Jessica Finnberg
Titel / Title: Integritetsskyddets förlorade värde. En kvalitativ studie om övervakning
Abstrakt Abstract:

Abstract
Personlig integritet är ett viktigt begrepp då en rådande uppfattning hos medborgaren är att övervakning har till syfte att skydda individen och ge en upplevd trygghetskänsla. Samtidigt finns det många människor som finner det mycket integritetskränkande att bli kontrollerade, exempelvis genom kameraövervakning på offentliga platser.
Syftet med föreliggande uppsats är att belysa samhällsexpertisens syn på allmän kameraövervakning på offentliga platser. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur ter sig relationen mellan personlig integritet och kontroll i förhållande till allmän kameraövervakning på offentliga platser? Hur är kameraövervakning på offentliga förenligt med frihet kontra trygghet?
I bakgrundstycket presenteras George Orwells kritiska dystopiska samhällsskildring ”1984” som publicerades 1949 och väckte omedelbart stor sensation. Det är här ifrån uttrycket ”Storebror ser dig” kommer. Orwell beskriver en grym fascistisk värld där individer endast är kuggar i ett kollektiv, där kampen för socialismen nått den nivå som kommunismens idéer förespråkar. I bakgrunden presenteras även historiken bakom integritetsskyddet i Sverige från 1940-talet till Storebrorsdebattens återkomst på 2000-talet. Denna historik beskrivs i form av ett utdrag ur rättschefen Olle Abrahamssons fristående inlägg i integritetsskyddskommitténs delbetänkande. Vidare ges läsaren en inblick i dels av en kartläggning och analys utförd av Integritetsskyddskommittén samt en attitydundersökning utförd av Statistiska centralbyrån.
Studiens teoretiska ram utgörs av Michel Foucaults teori om maktrelationer, kontroll och Panopticon.
Vi har valt en abduktiv ansats och kvalitativ metod i form av fem semistrukturerade intervjuer samt en innehållsanalys av dokument.
Studien visar att den personliga integriteten är ett viktigt begrepp som inte får försummas eftersom antalet övervakningskameror ständigt ökar, och för att den allt mer avancerade tekniken som möjliggör intrång i den privata sfären. Den visar också att kunskapen om övervakning hos allmänheten är bristfällig. På grund av detta har synen på kameraövervakning normaliserats och blivit ett standardiserat inslag i vardagen. Dock bör den befintliga övertron på den statliga makten medvetandegöras. Genom en tydligare lagstiftning samt en tillsatt integritetsminister kan en ändamålsglidning stoppas och övervakningsindustrin regleras. Detta är nödvändigt för ett demokratiskt samhälle.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Allmän kameraövervakning, frihet, kontroll, personlig integritet, Panopticon, trygghet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 08/21/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00