Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Nilsson; Anita Brorsson , pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Maria Nilsson, Anita Brorsson
Titel / Title: Vård i livets slutskede - Anhörigas upplevelse vid vård av närstående i hemmet
Abstrakt Abstract:

Människan har genom alla sekler, tagit hand om sina döende på olika sätt, allt från vård i hemmet till vård på hospice. Anhöriga hamnar i en svår situation och de upplever mycket känslor. Studiens syfte är att undersöka anhörigas upplevelser av sin situation i anslutning till en närståendes vård i hemmet vid livets slut. Metoden var att analysera tio kvalitativa artiklar som handlade om anhörigas upplevelser inom den palliativa vården. Artiklarna analyserades utifrån Burnards metod och flera kategorier växte fram. I resultatet framkommer det att anhöriga upplever delaktighet och stöd som en betydelsefull del i vården av närstående i livets slut.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: palliativ vård, vårda, vårdare, familj, upplevelser, möte

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Jonsson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 9b_vard_i_livets_ht05.pdf (1107 kB, öppnas i nytt fönster)