Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Catarina Daun , pp. 41. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Catarina Daun
Titel / Title: Yogans främjande för lärande på arbetsplatsen - en studie i lärande och utveckling inom organisationlära
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur yogautövare upplever att yogan ger effekt på förmåga till och förståelse för lärande, samt om detta går att bära med sig i arbetslivet. Tidigare forskning har visat att yogan har en främjande effekt på förmågan att koncentrera sig på sitt arbete samt att yogan även ger en stärkande individuell effekt som ger energi till arbetet. Teorier om lärandet visar vikten av att skapa en arbetsmiljö som främjar motivation och ger trygghet till individ och grupp.

Som metod för undersökning gjordes en förstudie med enkäter på två yogastudior i Sverige. Därefter gjordes tre kvalitativa intervjuer, samt tre uppföljande intervjuer med samtliga respondenter. Denna metod valdes för att skapa en fördjupad förståelse och kunskap över respondenternas upplevelse av fenomenet. Detta har sedan tolkats mot vetenskapliga teorier om lärandet utifrån en hermeneutisk tolkningsprocess.

Resultatet visar att yogautövare upplever att yogan ger en effekt som främjar förmågan att hitta sin inre drivkraft och motivation, samt en stärkande effekt till att känna en trygghet mot sig själv och andra.
Yogan har utifrån denna undersökning en positiv effekt på såväl förståelsen för och förmågan till lärande. Genom utövandet av yoga upplever denna studies respondenter att de bygger upp en förståelse inför sitt lärande och får verktyg till att hitta motivation och fokus även på arbetsplatsen.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Dynamisk yoga, lärande, motivation, organisation, yogans filosofi.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xgfwl
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 08/24/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingalill Johanson
Examinator / Examiner: Victoria Carlsson Wahlgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012daun.pdf (475 kB, öppnas i nytt fönster)