Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mudassar Asghar; Adeel Akram khan , pp. 99. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Mudassar Asghar, Adeel Akram khan
mudassar_pucit@yahoo.com, adeelakramkhan@yahoo.com
Titel / Title: Impacts of shelf space and other product cues on the Selection of FMCG products in grocery store
Översatt titel / Translated title: Konsekvenser av hyllutrymme och andra ledtrådar produkt på val av dagligvaror produkter i mataffären
Abstrakt Abstract:

Consumers always use the different product cues for the selection of different product categories and these cues are developed with the passage of time and experience. This study is totally based on this concept; we tried to explain the usage of these product categories.

From different articles we shortlisted the six most important product cues. We studied the impact of these product cues in the sale of FMCG product categories. To conduct the research, we defined the six products of FMCG product categories; these six product categories were selected through a focus group.

A quantitative research was conducted in this study and questionnaires were used to collect the feedback of respondent’s. These respondents were selected by using the convenient sampling approach and spss was used to analyze the data.

On the basis of findings we can say that the taste/ performance cue is the most important cue in the sale of FMCG product categories. We concluded this research by giving the suggestions to the retailers and manufacturer that how they can increase the profit in the respective product category.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Konsumenterna använder alltid de olika produktområdena ledtrådar för urvalet av olika produktkategorier, och dessa ledtrådar utvecklas med tiden och erfarenhet. Denna studie är helt baserad på detta koncept, vi försökte förklara användandet av dessa produktkategorier.

Från olika artiklar vi slutomgången de sex viktigaste produkt ledtrådar. Vi studerade effekterna av dessa produkter signaler i försäljningen av dagligvaror produktkategorier. Bedriva forskning, definierade vi de sex produkter av dagligvaror produktkategorier; dessa sex produktgrupper valdes ut genom en fokusgrupp.

En kvantitativ forskning genomfördes i denna studie och frågeformulär användes för att samla in feedback av respondentens. Dessa respondenter valdes ut med hjälp av bekväma urvalsmetoden och SPSS användes för att analysera data.

På grundval av resultaten kan vi säga att smaken / prestanda kö är den viktigaste kö vid försäljning av dagligvaror produktkategorier. Vi kom fram till denna forskning genom att ge förslag till detaljisterna och tillverkaren att hur de kan öka vinsten i respektive produktkategori.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: Shelf space, Role of shelf space, fast moving consuming Goods, consumer behavior

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Business Administration
Registreringsdatum / Date of registration: 02/13/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Jan Svanberg
jan.svanberg@sh.se
Examinator / Examiner: Eva Wittbom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: final thesis adeel and mudassar (3).pdf (2407 kB, öppnas i nytt fönster)