Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mikael Boström; Sara Klotz , pp. 35. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Mikael Boström, Sara Klotz
mibo09@student.bth.se, saklo09@student.bth.se
Titel / Title: Sjuksköterskestudenters attityder till att vårda patienter med sjukdomen hiv - en intervjustudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: I Sverige har det skett en ökning av sjukdomen humant immunbristvirus (hiv) sedan 2002 och det är idag cirka 400-500 personer som smittas varje år. Hiv anses vara en tabubelagd sjukdom som vårdpersonal kan förehålla sig olika till. Därför är det av betydelse att studera blivande sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med hiv.
Syfte: Syftet med studien var att studera sjuksköterskestudenters attityder till att vårda patienter med sjukdomen hiv.
Metod: En semistrukturerad intervju genomfördes med åtta kvinnliga studenter i sista terminen på sjuksköterskeprogrammet våren 2011 på BTH. Intervjuerna analyserades med hjälp av Burnards tolkning av innehållsanalys.
Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskestudenter har en positiv attityd till att vårda patienter med hiv, men att det finns fördomar i vården och även en viss rädsla för att själv bli smittad av sjukdomen. Sjuksköterskestudenterna vill ha mer utbildning om hiv även om kunskapen hos dem är god. Studenterna ansåg att vården kan bli lidande om inte god kunskap om hiv finns hos sjuksköterskan då det finns risk för att det läggs mer fokus på sin egen ”försiktighet” än att samtala med patienten.
Slutsats: Sjuksköterskestudenter i sista terminen på utbildningen anser att det skulle behövas mer kunskap genom utbildning till sjukdomen hiv och på så sätt skulle eventuellt fördomar och negativa attityder kunna minskas i vården.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: sjuksköterskestudenter, hiv, attityder, intervju, innehållsanalys

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mtfvz
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/20/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Mats Lintrup
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011boström.pdf (470 kB, öppnas i nytt fönster)