Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lisa Johansson; Helena Holm , pp. 85. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Lisa Johansson, Helena Holm
Titel / Title: Stadsdel Rosenholm -anonymt militärområde ger plats för framtidens möjligheter
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING

Rosenholm ?i stadens utkant
Karlskrona består i dagsläget av en tydligt avgränsad kärna, där tätheten och stadsmässigheten avtar allt mer ju längre man förflyttar sig från centrum. Rosenholm utgör ett av Karlskronas ytterområden. Då regementet KA2 Rosenholm lades ner och fastighetsbolaget Vasallen köpte upp delar av området öppnades stora möjligheter för det tidigare anonyma området.

Rosenholm utgör ett område utanför stadskärnan och fungerar samtidigt som Karlskronas västra entré. Ytterområden har alltid varit aktuella vid utveckling av städer, då de bjuder på möjligheter som ofta saknas i ett centralt läge. Att bilda en stadsdel i stadens ytterkant medför både negativa och positiva konsekvenser. Att området utifrån en bestämd användning helt ändrar karaktär kan ses som positivt då intresset blir större än om bakgrunden vore mer elementär. Intresset för verksamheter att etablera sig längs Karlskronas infartsleder är stort, samtidigt som efterfrågan på bostäder i hela Karlskrona är relativt stor. Dessa attribut gynnar en exploatering på Rosenholm.
Till ett tillgängligt Rosenholm
Då man ser utvecklingen av Rosenholm genom ett utifrånperspektiv spelar tillgängligheten en stor roll, mycket p g a områdets läge med svårigheter i orienterbarheten samt barriärer och avstånd. För en god tillgänglighet i Rosenholms närhet bör såväl Rosenholmsområdet som omkringliggande områden omfatta ett gång- och cykelvägsystem som är väl förankrat både i befintligt och nytt gatunät. Kopplingen mellan befintliga områden och det nya Rosenholm bör göras klar och säker för alla trafikslag, främst kollektiv- och gc-trafik. Vidare bör en satsning ske på bussförbindelser till och från reseknutpunkter såsom tågstation, flygplats, färjeläge och bussterminal.

På Rosenholm kan både avstånd och andra faktorer som t ex E22, järnväg och nivåskillnader utgöra barriärer. Genom att studera olika metoder att planera bort effekterna av barriärer ökar möjligheterna för en bättre tillgänglighet på Rosenholm.

En stadsdel kräver en viss närhet eller koppling till den ursprungliga staden. För att ge Rosenholm denna koppling föreslås bl a en utveckling av Ronnebyvägen in mot Karlskrona genom en tolkning av begreppet stripcentra.

Avfarten västerifrån mot Rosenholm planeras om för att öka orienterbarheten. Nuvarande uppfart till E22 österut flyttas för att ge plats åt entré och infart till Västra Backabo. Genom Västra Backabo leds en huvudgata parallellt med E22 och järnväg. Dessa ges en stadsmässig karaktär och bildar viss genomströmning, genom att påfartstrafik till E22 leds detta håll. Där Backabo, Västra Backabo och Kasernområdet möts bildas en knutpunkt som vid en exploatering blir både tydligare och viktigare. En mindre cirkulationsplats knyter samman vägarna från de olika delområdena samt bildar uppfart till E22.

Rosenholms entré ses som en knutpunkt där natur, infrastruktur, bebyggelse, rörelse och människor länkas samman och leds in i Rosenholm.
Stad och natur i samverkan på Rosenholm
Vid planering av Rosenholm sett ur ett inifrånperspektiv är viktiga faktorer tillgänglighet till rekreation och natur, vattenkontakt, mötet mellan stad och natur samt ett bevarande av Rosenholms landskapsbild. Vid en exploatering är det troligtvis det visuella intrycket som kommer att påverka landskapet mest samt bebyggelsen inom det delvis öppna landskapet.

Idag finns ingen tydlig struktur inom Rosenholm. Det ger en frihet i planeringen men utgör även en svårighet för området att kännas lokalt förankrat. För att planlägga Rosenholm som stadsdel krävs att flera byggnader rivs och de bevarade sätts i nya sammanhang utifrån struktur och användning.

Naturen, läget intill E22 och områdets historia som militärtområde utgör en attraktionskraft för att locka nya verksamheter till Rosenholm. En struktur med olika grader av integration av byggnadstyper och funktioner föreslås inom Rosenholm beroende på läge och fysiska förutsättningar. Dock ingår Rosenholm i köpcentret Amiralens funktionsskugga, vilket kräver att innehållet nischas och att sambanden med intilliggande områden utvecklas.
Rosenholm ?en del av staden
Rosenholm planeras enligt en traditionell stadsutveckling med bostäder och verksamheter som tillsammans bildar en stor variation i både byggnadstyper och struktur. Genom att planera Rosenholm som en ny stadsdel är möjligheterna att området blir attraktivt för såväl bostäder som för verksamhetsetablering stora. Förhoppningen är att Rosenholm i framtiden ska utgöra en ny målpunkt i Karlskrona, både i form av entré till staden och som spännande stadsdel.

Ett kompletterande gatunät samt ny gång- och cykelstruktur kopplar samman Rosenholm med intilliggande områden samt ökar tillgängligheten mellan delområdena Kasernområdet och Västra Backabo. Buss- och tåghållplats ger Rosenholm en ökad tillgänglighet för alla till olika målpunkter lokaliserade utanför området.

Aktiviteter och attraktioner placeras över hela planområdet för att ge Rosenholm ett rikt socialt liv. Målpunkter och stråk utformas olika för olika aktiviteter t ex. genom bredare trottoarer för uteservering, små platser som ger offentlighet, stora torg, sparade grönstråk samt buss- och tåghållplatser.

Staden möter naturen på Rosenholm med varierad planstruktur i olika delområden. Genom att bygga med olika karaktärer kan bebyggelsen och naturen få en naturlig samverkan. Kopplingen till omkringliggande natur tas till vara genom anpassning av bebyggelsen.

För att göra entréområdet tydligt utvecklas den befintliga våtmarken samtidigt som även Karlskronas entré markeras genom utveckling av havet. En ny kustlinje bildas då södra delen av Silletorpsån skapar fortsättning på havet in mot Rosenholm.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: stadsdel, tillgänglighet, attraktivitet, målpunkter, integration

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Krister Gustavson
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: KA2 Vasallen AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ett litet exjobb.pdf (9132 kB, öppnas i nytt fönster)