Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tilak Varisetty; Praveen Edara , pp. 90. COM/School of Computing, 2012.

The work

Författare / Author: Tilak Varisetty, Praveen Edara
vtilakece@gmail.com, edarapraveen@gmail.com
Titel / Title: Systematic Overview of Savings versus Quality for H.264/SVC
Översatt titel / Translated title: Systematisk översikt över besparingar kontra kvalitet för H.264/SVC.
Abstrakt Abstract:

The demand for efficient video coding techniques has increased in the recent past, resulting in the evolution of various video compression techniques. SVC (Scalable video coding) is the recent amendment of H.264/AVC (Advanced Video Coding), which adds a new dimension by providing the possibility of encoding a video stream into a combination of different sub streams that are scalable in areas corresponding to spatial resolution, temporal resolution and quality. Introduction of the scalability aspect is an effective video coding technique in a network scenario where the client can decode the sub stream depending on the available bandwidth in the network. A graceful degradation in the video quality is expected when any of the spatial, temporal or the quality layer is removed.

Still the amount of degradation in video quality has to be measured in terms of Quality of Experience (QoE) from the user’s perspective. To measure the degradation in video quality, video streams consisting of different spatial and temporal layers have been extracted and efforts have been put to remove each layer starting from a higher dependency layer or the Enhancement layer and ending up with the lowest dependency layer or the Base layer. Extraction of a temporally downsampled layer had challenges with frame interpolation and to overcome this, temporal interpolation was employed. Similarly, a spatial downsampled layer has been upsampled in the spatial domain in order to compare with the original stream. Later, an objective video quality assessment has been made by comparing the extracted substream containing fewer layers that are downsampled both spatially and temporally with the original stream containing all layers. The Mean Opinion Scores (MOS) were obtained from objective tool named Perceptual Evaluation of Video Quality (PEVQ). The experiment is carried out for each layers and also for different test videos. Subjective tests were also performed to evaluate the user experience. The results provide recommendations to SVC capable router about the video quality available for each layer and hence the network transcoder can transmit a specific layer depending on the network conditions and capabilities of the decoding device.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Efterfrågan på effektiva video kodningstekniker har ökat under de senaste åren, vilket resulterar i utvecklingen av olika tekniker videokomprimering. SVC (Scalable Video Coding) är den senaste ändringen av H.264/AVC (Advanced Video Coding), vilket ger en ny dimension genom att möjligheten att koda en videoström till en kombination av olika sub strömmar som är skalbara i områden som motsvarar rumslig upplösning, tidsupplösning och kvalitet. Introduktion av skalbarhet aspekten är en effektiv video kodningsteknik i ett nätverk scenario där kunden kan avkoda sub strömmen beroende på den tillgängliga bandbredden i nätverket. En elegant nedbrytning i videokvaliteten förväntas när någon av den rumsliga, tidsmässiga eller kvaliteten skiktet avlägsnas.

Fortfarande mängden nedbrytning i videokvalitet måste mätas i termer "Quality of Experience" (QoE) från användarens perspektiv. För att mäta försämring i video-kvalitet, har videoströmmar består av olika rumsliga och tidsmässiga skikt hämtats och ansträngningar har lagts för att ta bort varje lager från ett högre beroende lager eller förbättrande lagret och slutar upp med den lägsta beroendet lagret eller basen skikt. Extraktion av ett tidsmässigt nedsamplas lager hade problem med ram interpolation och för att övervinna detta, var temporal interpolering används. På liknande sätt har en rumslig nedsamplas skikt har uppsamplas i rumsdomänen för att jämföra med den ursprungliga strömmen. Senare har en objektiv videokvalitet bedömning gjorts genom att jämföra den extraherade underströmmen med färre lager som nedsamplade både rumsligt och tidsmässigt med den ursprungliga strömmen innehållande alla lager. De genomsnittliga yttrande poäng (MOS) erhölls från objektivt verktyg som heter Perceptuell utvärdering av Videokvalitet (PEVQ). Experimentet utförs för varje skikt och även för olika test video. Subjektiva tester utfördes också för att utvärdera användarupplevelsen. Resultaten ger rekommendationer till SVC kapabel router om videokvaliteten för varje lager och därmed nätverket kodomvandlaren kan överföra ett visst lager beroende på nätverksförhållanden och kapacitet avkodnings anordningen.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: Video Coding, Scalability, Video Quality, and Mean Opinion Score (MOS).

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zhmkf
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 10/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Professor Dr. Markus Fiedler
markus.fiedler@bth.se
Examinator / Examiner: Patrik Arlos
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Tilak Varisetty,
518, Gamlainfartsvägen, Annebo,
Karlskrona -37141,
Mobil: 0723060131

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012varisetty.pdf (10919 kB, öppnas i nytt fönster)