Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Zuzana Biacovska Olsson , pp. 43. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Zuzana Biacovska Olsson
Titel / Title: Tidigt föräldrastöd i grupp - spädbarnsföräldrarnas upplevelser och tankar
Abstrakt Abstract:

En individs framtida hälsa påverkas i hög grad av förhållanden under den första tiden i livet. Det är därför av hög prioritet inom folkhälsa att undersöka hur omgivningen på bästa sätt kan tillrättaläggas för att främja barnens framtida hälsa.

Spädbarnets främsta miljö är dess föräldrar. Övergången till rollen som förälder kan dock vara svår. Hjälp och stöd från samhället behövs för att kunna mästra föräldraskapet och kunna ge sitt barn den trygghet det behöver. Genom regeringens beslut ska föräldrastöd erbjudas alla föräldrar med barn upp till 18 år. Stödet som erbjuds ska vara evidensbaserat och omfatta både generellt stöd, riktat stöd och individuellt stöd, beroende på familjens behov och önskemål.

Syftet med denna studie var att undersöka föräldrarnas upplevelser och tankar kring tidigt föräldrastöd i grupp (spädbarnsgrupper) i förhållande till verksamhetens upplägg och mål. Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning genom individ- samt gruppintervjuer med föräldrar som har deltagit i spädbarnsgrupper i en mindre glesbygdskommun i västra Sverige. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys med beskrivande design.

Resultatet visar att målen med verksamheten uppfylls. Tankar kring utformning av föräldrastöd väcktes. Föräldragruppernas koppling till folkhälsa liksom föräldragrupper som resurs för ökad delaktighet och inflytande i samhället lyftes fram.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology
Nyckelord / Keywords: Familjerelationer, Makt, Psykologi, Empowerment, Nätgemenskap, Delaktighet, Barnhälsovård, Föräldrastöd

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zyhwp
Program:/ Programme Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/12/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
Examinator / Examiner: Johan Berglund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012biacovskaolsson.pdf (1220 kB, öppnas i nytt fönster)