Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rafel Al-Delemi 2010, pp. 67. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Rafel Al-Delemi
r.delemi@hotmail.com
Titel / Title: Kommunikation i projekt
Översatt titel / Translated title: Communication in projects
Abstrakt Abstract:

Studie av kommunikation i projekt och identifikation av konflikterna som står som hinder för projektet.. Den studien består av olika tester, en intervju och en webbsida. Dessa
metoder är lämpliga för just det studerade projektets situation och struktur och kan testa olika
vinklar i kommunikationen. Fokusområden är:
- Kvalitet
- Struktur
Utgående från den ovannämnda faktorerna har jag med hjälp av projektägaren och
projektledaren gjort en del antaganden som berör kommunikationen i projektet och därefter
har jag använt olika metoder för att testa dem. Svaren som jag fick utav dessa tester gav en
bild om validiteten och de följande testerna har varit kompletterande till de föregående.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Study of communication in the project and identification of conflicts that stand in opposition to the project .. The study consists of various tests, an interview and a Web page. These methods are appropriate for the studied project situation and structure and can test different
angles in communication. Focus areas are:
- Quality
- Structure
Based on the above factors, I have with the help of the project owner and
the project manager made ​​some assumptions that affect communication in the project and then I have used various methods to test them. The answers that I got out of these reviews gave a picture of the validity and how the following tests were complementary to the previous ones.
Ämnesord / Subject: Hållbar utveckling - Sustainability\Strategic Planning
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: Projekt, kommunikation, dokumentation, Webbsida, intervju, Möten, War Rooms, CMP, Planering.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8h6bsy
Program:/ Programme Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för civilingenjörsexamen/Degree project, Master of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Helmer & Björn Stille
bjorn.stille@bth.se
Examinator / Examiner: Björn Stille & Jennie Blomqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Lyse Altibox AS
Anmärkningar / Comments:

r.delemi@hotmai.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011al-delemi.pdf (500 kB, öppnas i nytt fönster)